Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Васильев Сергей

Васильев Сергей
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай соёлой яаманай «Театральна сезоной эгээ эрхим эрэгтэй хүнэй роль гүйсэдхэгшэ» (2000)
  • Улаан-Үдэ хотын мэрэй театральна искусствын талаар шангай лауреат (2002)
  • Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн
Сергей Александрович Васильев 1965 оной апрелиин 26-да Буряад Уласай Мухар-Шэбэр нютагта түрэһэн намтартай. 2000 ондо Зүүн зүгэй Сибириин соёлой болон уран һайханай академи актёрой урлал гэһэн мэргэжэлээр дүүргээ.

Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн болохын урда Сергей Васильев жэл тухай тракторай жолоошоноор ажаллаа, удаань хоёр жэл соо Совет Армида алба хээ, Зүүн зүгэй Сибириин технологическа институдта һураа, институдайнгаа хамтын байрын комендантааршье ажаллаа, һүүлээрнь хоёр жэлэй туршада ЛВРЗ-гэй соёлой байшангай бүжэг найруулан табигшаар хүдэлмэрилөө. 1990 оной октябрь һараһаа 1994 оной январь болотор Уласай хүүхэлдэйн театрта үнэн сэхээр ажаллаһан юм.

Тиигээд 1994 ондо Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театр уригдаба.

Түрүүшынгээ эпизодуудай рольнуудта өөрыгөө шадамар бэрхээр харуулжа шадаа. 1999 ондо М.Горькийн «На дне» зүжэгтэ Сергей Васильевта Васька Пеплын эгээ хүшэр рольнуудай нэгэн үгтөө. Бүжэгшэн геройнгоо хуби заяа үнэншэмөөр харуулжа, тодо хурса дүрэ байгуулба.
А.С.Пушкинай «Маленькие трагедии» соо Дон Гуан Дон Карлосхоёрой дүрэнүүдые шууд наадан харуулжа шадаа. Харагшад геройнуудые тон иимэл байха ёһотой гэжэ ойлгон харана.

2000 ондо Буряад Уласай соёлой болон уран һайханай яаман Л.Гершын «Эти свободные бабочки» гэһэн зүжэгтэ С.А.Васильевай Дональд геройе наадаһанайнь түлөө «Эгээ эрхим эрэгтэй хүнэй роль» гэһэн нэрэ зэргэ олгобо. Тэндэ тэрэ түрэһэнһөө һохор эдир хүбүүнэй роль тодо хурсаар наадаба. Тус зүжэг зүжэгшэнын саашанхи ехэ рольнуудайнь эхин боложо үгэбэ.

2002 ондо Улаан-Үдэ хотын захиргаан А.Толстойн «Делец» зохёолой Мебиусай роль «Эрэгтэй хүнэй эгээ эрхим роль» гэжэ нэрлээ һэн.
С.Васильев өөрыгөө режиссёр талаһаашье харууланхай. С.Козловой пьесээр «Поющий поросёнок» шэнэ зүжэгынь (1999 он) эдир харагшадаар ехэ дулаанаар угтагдаа һэн. Зүжэгэй дуунуудай үгэнүүд, шэмэглэл баһал С.Васильевай ажал байгаа. Шэнэ зүжэг соогоо караоке, хатаршье оруулалсаа, тиимэһээ тэрэнь ехэ хүхюутэй, хүгжэмтэ боложо үгөө. С.Васильевай табиһан «Бременские музыканты» гэжэ онтохондо багашуулшье, томошуушье ехэ дуратай болонхой.

Актёрой шадамар бэрхыень тэрэнэй наадаһан Дреджен Друри Ф.Шиллерэй «Мария Стюарт», Пит сенатор Дж. Патригай «Фонд счастья, или странная миссис Сэвидж», Кочкарёв Н. Гоголиин «Женитьба» соохи рольнууд гэршэлнэ.

Алексей Бурков гэжэ режиссёртой Степан Лобозёровой «В ста шагах от праздника» гэһэн зүжэг дээрэ хамта хүдэлхэдөө, дүй дүршэлөө улам хүгжөөһэн байна. Хүнэй хуби заяанда ушарһан бэрхэшээлнүүдые актёр угаа шадамараар харуулжа, хэды аюул тохёолдобошье, зобоһон, тулиһан байбашье, хүн шанараа алдангүй бэеэ абажа шадаһан, тодо хурса дүрэ байгуулһан юм. Мүнөө сагта шухала асуудал харуулхаяа һанаһан драматургын гол хүсэл актер дүүрэн бэелүүлжэ шадаа.

Сергей Васильев ехэ ажаллаха шадабаряараа илгардаг юм. Мүнөө зүжэгшэнэй репертуарта 25-һаа дээшэ рольнууд, тэдэнэй тоодо: Никулин (А. Володинай «С любимыми не расставайтесь»), Тёркин солдат (А. Твардовскийн «Василий Тёркин»), Бернард (М. Камолеттиин «Играем в дружную семью, или гарнир по-французски»), Кинесий (Аристофанай «Лисистрата»), Джон Смит (Р. Куниин «Слишком женатый таксист»), Семён (С. Лобозёровой «В ста шагах от праздника»), онтохонуудта: Труффальдино («Любовь к одному апельсину»), Леопольд («День рождения Кота Леопольда») болон бусад.

2004 ондо Сергей Васильев Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө.
Автор: Надежда Гончикова