Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Васильев Бакалин

Васильев Бакалин
  • Буряад АССР-эй арадай зүжэгшэн (1979)
  • Агван Доржиевай медаляар шагнагданхай
Бакалин Николаевич Васильев 1937 оной ноябриин 3-да Улаан-Үдэ хотодо түрэһэн намтартай.

Ленинградай А.Я.Вагановай нэрэмжэтэ академическэ хореографическа училищи дүүргэһэн юм (зааһан багшанарынь В.И. Шелков, А.Л. Кумысников, Ю.О. Громов, М.Б. Страхова). Б.Васильев болон тэрээнтэй суг һураһан А. Мягков, А. Батубаева, Э. Кондратьева, А. Балдунникова, Г. Иванов гэгшэд һуралсалаа дүүргэжэ, 1956 ондо Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрта бэлигтэй залуу халаан боложо оробо. Жэлээр урид училищи дүүргэһэн П.Абашеев В.Дамбиев хоёр энэ театрта тэрэ үедэ ажаллажа байгаа. Саашадаа эдэнэй заримань мэдээжэ зүжэгшэн, нүгөөдүүлынь балетмейстер гү, али багша болохо.

Мүнөө, тэрэ үнгэрһэн сагуудые һанахадаа, Бакалин Николаевич нэн түрүүн Москвада үнгэрһэн буряад искусствын 2-дохи декада һанаадхина. Тиихэдээ тэрэ А.Бородинай «Игорь тайжа» оперын, мүн Л.Книпперэй, Б.Ямпиловай «Арюун гоохон Ангар дүүхэй » баледэй хатарнуудта гол парти гүйсэдхэһэн юм.

«Арюун гоохон Ангар дүүхэй» соохи Хара Шуурганай дүрэдэ тодо хурса дүрсэ олгожо шадаһандаа харагшадай, шүүмжэлэгшэдэй зүрхэ сэдьхэлдэ удаан мартагдахагүй. Пластикада айхабтар бэрхэ, ямарханшье хүдэлэсые хүгжэмдэ тааруулан дүрэ оложо шададаг, өөрэ онсоор, зориг бадаруулмаар наададаг гэжэ рецензентнүүд тэрэниие тэмдэглэһэн байна. Ямаршье партиие шадамар бэрхээр, уран хурсаар гүйсэдхэжэ шададаг Бакалин Васильев олоной одон, түмэнэй түрүүн боложо тодороо бэлэй. Һанаад үзэе, «Раймондаһаа» «Панадерос», Ольга Коротковатай дура буляама хурсаар гүйсэдхэһэн хатар, «Пламя Парижа» гэһэн баледэй баскнуудай хатар, Юлия Семеноватай, һүүлдэнь Лариса Сахьяноватай, Лариса Протасоватай, Альбина Петроватай хатарһан кубинска хатар. «Испан миниатюрада» Екатерина Самбуева, һүүлдэнь Лариса Протасоватай хатарһан Фредеригэй дүрэ ямар шадамараар гүйсэдхөө бэлэйб! Бэлиг түгэлдэр байһыень үшөө олон мартагдашагүй тодо һайхан дүрэнүүд гэршэлнэ: «Бахчисарайн фонтанай» Нурали, «Дон-Кихот» соохи Эспада, «Кармен-сюитын» Тореро, «Хун шубуута нуурай» Ротбарт, "Болеро«соохи сольно парти, «Баядеркэ» соохи Магадавея факир болон бусад.

«Б.Васильевэй визирь („Дуран тухай домог“) уни удаан тайзан дээрэ байрлаһан түүхэтэй. Хаанай дүрые улам баатарлиг түхэлтэй, шэнэ арга боломжонуудые оруулжа, уран хурсаар, ялас гэмээр сэдьхэлэйнь байдалые харуулжа шадаа» (искусствоведениин кандидат Л. Нагайцева 1979 ондо Кубаньда болоһон театрай гастрольнууд тухай). 

Театрта ажаллаха үедөө 1961 онһоо Бакалин Николаевич Васильев Буряадай хореографическа училищида багшалаа (шабинарайнь дунда Ю.Ф. Муруев, А.Н. Павленко, В.А. Ганженко, В.В. Кожевников, В.В. Базаржапов, И.В. Рыбаков болон бусад).

Баледэй ветеран — Зүүн зүгэй Сибириин гүрэнэй соёлой болон искусствын академиин нэрэ хүндэтэй профессор.Бакалин Николаевичай хүбүүн — Буряадай арадай зүжэгшэн Вячеслав Васильев. Ленинградай хореографическа училищи 1978 ондо дүүргэһэн намтартай.
Автор: Надежда Гончикова