Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Аешин Евгений

Аешин Евгений
  • Буряад Уласай театральна ажал ябуулагшадай холбооной дипломант. Н.А. Бестужевэй нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн
Евгений Александрович Аешин Н.А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ГОДТ-ай труппада 1998 ондо абтаһан байна. Υнгэрһэн хугасаа соо тэрэ 30 гаран роль комеди, трагеди, трагикомедидэ, хүүгэдэй зүжэгүүдтэ наадаа.

Олон рольнуудынь харагшадай зүрхэ сэдьхэл эзэлэнхэй. Энэ хадаа А. Толстойн «Делец» комеди соохи Гарри, Горькиин «На дне» соо Сатин, Ф. Шиллерэй «Мария Стюарт» трагеди соо Мортимер, Н. Гоголиин «Женитьба» соо Подколесин, Б. Шоугой «Пигмалион» соо Генри Хиггинс.
Зүжэгшэнын бэлиг А. Володиной пьесээр Евгений Зайдын найруулан табиhан «С любимыми не расставайтесь» гэһэн зүжэг соо Митиие, Рэй Куниин «Слишком женатый зүжэгшэн» соо Стэнли Поуниие, А. Грибоедовэй «Горе от ума» соо Чацкиие, А. Островскиин «Сновидения Бальзаминова» соо Бальзаминовые наадахадаа, ялас гэмээр тодорон гараһан байна. Энэ ролиин түлөө Буряад Уласай театральна ажал ябуулагшадай холбооной «Хоёрдохи талын эрэ хүнэй эгээл эрхим роль» гэһэн дипломдо хүртэһэн байна.

Евгений Александрович дуратайгаар, зүрхэ сэдьхэлээрээ хубаалдажа хүүгэдэйшье зүжэгүүд соо наададаг. А. Зайцевскиин «Чудо-колокол» соо тэрэ Кондрат болохо, В. Ткачугай «Летучий корабль» соо — Полкан, «Бременэй хүгжэмшэд» соо — тон hонирхолтой дээрмэшэн.

Шэнэ роль наадажа эхилхэдээл, Евгений Аешин досоогоо роль тухай hайса бодомжолоод, тэрэнээ үнэн сэхээр харуулха гэжэ оролдодог. Тэрээн тухайнь актёрой наадаhан рольнуудынь гэршэлнэ: Тёркиной (А. Твардовскиин «Василий Тёркин»), Жильцовой (Л. Проталинай «Благословите светлый час»), Раффаэлиин роль (Э.де Филиппогэй «Рождество в доме Купьелло») болоно.

Харин зохёохы замайнь эгээл суутай, амжалтатай ажалынь нэрлэхэ болоо hаа — А. Чеховэй «Гурбан эгэшэ» гэhэн зүжэг соо Вершининэй дүрэ ха. Энэ гол роль соо зүжэгшэные харахада, ехэ хүсэ шадал гаргангүй наадана гэжэ hанамаар, гэбэшье нааданиинь үлүү гарама пафосгүй, зохид гэжэ хэлэлтэй. Театральна критик Ирина Мягкова энэл тон Чеховэй зохёолнуудай персонажыень тэмдэглэhэн байдаг.

Татьяна Тихоновец, Олег Лоевский театральна шуумжэлэгшэд Екатеринбург хотодо үнгэрhэн «Yнэн сэхэ театр» гэhэн Бүхэроссин XII фестивальда Дмитрий Богославскиин «Любовь людей» гэhэн зүжэг соо Николайн дүрын «тон үнэншэмэ аялгыень» онсолон тэмдэглээ.

Зүжэгшэн театрай олон тоото гарстрольдо хабаадаhан: Шэтэ (2006, 2011), Эрхүү (2009), Абакан (2002, 2005), Ангарск (2008). Наадаhан лэ хотодоонь олон гэгшын hайшаагшадынь үлэдэг юм.

Евгений Аешин олон театральна фестивальнуудташье хабаадаhан байха: «Сибириин транзит» (Улаан-Үдэ, 2006), «Сибириин миисгэй (Улаан-Үдэ, 2009)», «Бодото театр» (Екатеринбург, 2013).

Мүнөө дээрээ зүжэгшэнын hайн талануудынь гэбэл — тон hайн тайзанай шэжэнүүдтэнь үндэрөөр сэгнэмэ мэргэжэлэйнь шадабари нэмэгдэнхэй. Зүжэгшэнын репертуар соо роль бүхэн мартагдашагүй гэхээр.
Автор: Надежда Гончикова