Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Абидаева (Цыренжапова) Татьяна

Абидаева (Цыренжапова) Татьяна
  • Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй буряад академическэ драмын театрай зүжэгшэн (1969-1980)
Татьяна Владимировна Абидаева (Цыренжапова) 1943 ондо Агын тойрогой Сагаан-Уула нютагта түрэһэн намтартай. 1961 ондо Улаан-Υдэ хотын 6-дахи хүдэлдэг залуушуулай һургуули дүүргээд, соёлой училищиин театральна таһагта Л.А. Санкинай класста ороо юм.

Училищи дүүргээд, Татьяна Уласай али нэгэ холыншье аймагта гү, али түрэл Агаяашье ябашахаар байгаа, теэд манай Уласай соёлой сайдай орлогшо А.М. Герштейн оюутадые ажалдань эльгээхэ хэмжээнэй үедэ Лениградта ЛГИТМИК-тэ һуража байһан хоёрдохи буряад театральна студиин 2-дохи курсда орохыень дурадхаһан юм. Тиигээд тэрэ (1-дэхи курс алхажа) Лениградта 1963-1969 онуудта хоёрдохи буряад театральна студиин оюутан болоод, удаань түгэсхэһэн байна. Дээдэ һургуули дүүргэһэн жэлдээ Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй буряад академическэ драмын театрай труппада абтагдажа, 1980 он болотор энэл театртаа хүдэлһэн юм.

Эгээн түрүүшын дипломно ажалнуудһаань эхилээд адаглахада, Пяглайн, Донья Хуанын, Танка-Бикегэй рольнуудые наадахадань, Татьянын ямаршье роль гүйсэдхэхэ актрисын бэлигынь эли тодоор харагдаһан гэхэ.

Зүжэгшэнкын зохёхы замдань Эхэ хүнэй (буряад, монгол, хальмаг, башкир) роль онсо һуури эзэлнэ гэхэдэ алдуу болохогүй. Энэ хадаа хальмаг зүжэгшэн А. Балакаевай «Эхын зүрхэн» соо, монголой Ч. Лодойдамбын «Гарай табан хурган» соошье, Башкортостанай суута шүлэгшэн М. Каримай «Хиртэһэн һарын һүни» гэһэн трагедидашье эхын дүрэ наадаhан байна.

Бэлигтэй актриса һайнаар дууладаг һэн хойноо, классическэ ород дуунууд болон романснуудай, буряад, монгол хүгжэмшэдэй дуунуудай өөрын тусхай концертнэ программатай һэн. Ж. Татлянай, М. Таривердиевэй, А. Бабаджанянай, А. Пахмутовагай, Е. Мартыновой дуунуудые гүйсэдхэхэдэнь, шагнагшадынь хододоо халуунаар угтадаг бэлэй. Татьяна Абидаевагай репертуар соо Владлен Пантаевай буряад дуунуудынь өөрын онсо һуури эзэлдэгhэн. Т. Абидаева концертын гү, али зүжэгэй үедэ бүхы шахуу дуунуудаа авторой, хүгжэмшын аккомпанемент доро гүйсэдхэдэг байгаа.

Театрай Москвагаар (1976 он), Монгол ороноор (1978 он) гастролиин удаа Буряад АССР-эй КПСС-эй обкомой, Соёлой министерствын грамотаар шагнагдаһан байха.

Театр соо 10-аад жэл хүдэлһэнэй удаа, бүхы зохёохы бэлигээ дүүрэн гаргажа үрдеэшьегүй һаа, гэр бүлынгөө шалтагаанаар тайзан орхихо баатай болоһон байна. Театрай һүүлдэ Татьяна Владимировна багшанарай училищиин сэсэрлигэй таһаг дүүргэжэ, 72-дохи «Алёнушка» сэсэрлигые даагшаар (хаагдатарынь) хүдэлһэн юм. Мүн 14-дэхи гимнази-һургуулиин директорэй уран һайханай талаар орлогшоор ажаллаһан намтартай.
Автор: Надежда Гончикова