Хегай Лариса
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2001)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2007)
Лариса Хегай 1957 оной августын 8-да Улаан-Үдэ хотодо мэдээжэ хүгжэмшэн, скрипкэ дээрэ наадагша, Буряадай мэргэжэлтэ хүгжэмэй хүгжэлгэдэ горитой хубитаяа оруулһан, Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн Олег Виссарионович Хегайн бүлэдэ түрэһэн юм. Олег Виссарионович зүжэгшэнэйнгөө замые буряад-монголой дуури бүжэгэй театрай хүгжэмэй шуулгада скрипкэ дээрэ наадажа эхилһэн юм. Олон удаан жэлнүүд соо хүүгэдэй хүгжэмэй 5-дахи һургуулида скрипкэ дээрэ наадалгада һургажа багшалаа. Олон һурагшадынь хожомоо ажабайдал, ажалаа хүгжэмтэй холбоо, мэдээжэ бэрхэ хүгжэмтэд боложо тодорһон байдаг. Иимэ эсэгын басагадыньшье хүгжэмшэд болохо тухайгаа сэдьхэнгүй яахаб даа — Людмила Лариса хоёр багаһаа фортепьяно дээрэ наадажа эхилһэн юм.

Лариса Хегай Улаан-Үдын хүүгэдэй хүгжэмэй 1-дэхи һургуули эрхимээр дүүргээд, хүгжэмэй 5-дахи һургуулида хүдэлжэ захалаа. Абынгаа ударидалга доро хүгжэмэй бүлгэмдэ наадаха, бүлгэмөө ударидаха хүшэрхэн хэрэгые ойлгожо абаа гээшэ. Энээниие ойлгохын тула онсо бэлигтэй байха шухала. 1976 ондо П. Чайковский нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргэжэ, хүүгэдэй хүгжэмэй 5-дахи һургуулиин багша болоно. Ажалһаа таһалгаряагүй ябажа Алас-Дурнын багшанарай урлалай талаар дээдэ һургуулиие 1984 ондо дүүргэжэ гараа. Буряадай Дуури бүжэгэй театрай хүгжэмшэдые ударидаха талаар ажаллахадаа ородой, хари оронуудай, тиихэдэ үндэһэн арадуудай шэлдэг зохёолнуудые шудалжа гараһан байха. 1993 онһоо Лариса Хегай Буряадай хүгжэм дуунай байшанда хүгжэм гүйсэдхэгшэ, хүгжэмшэдые ударидагша боложо хүдэлнэ. Тиихэдэ залуу үетэндэ онсо анхаралаа хандуулдаг, хүүгэдэй сэсэрлигһээ захалаад һургуулиин һуругшад, оюутад хүрэтэр баранииень хүгжэм дуунай эди шэдеэр хүмүүжүүлхэ аргаяа олодог байба. Эндэ 15 жэлэй туршада ажаллахадаа «Пушкин в музыке», «Блок и музыка», «Маленькие истории большой любви», «Я помню чудное мгновенье», «Расскажи мне, музыка, сказку», «Из чего сделана музыка», «Волшебные нотки» б.б. Энээн сонь хүүгэдтэ зорюулагдаһан тоглолтонууд байха: «Пою мою республику», «Композиторы Бурятии — детям», «Песни родного края», «Творчество Б. Ямпилова, Ю. Ирдынеева, В. Усовича».

Буряадай хүгжэм дуунай байшангай зохёохы бүлэг — Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн Софья Данзанэ, Буряадай арадай зүжэгшэд Дулма Пурбуева, Сэсэгма Санданова, Буряадай габьяата зүжэгшэн Татьяна Пастухова гэгшэдтэй Буряадайнгаа аймагуудаар, Шэтэ, Эрхүү хотонуудаар, тэндэхи аймаг нютагуудаар, Ангарск, Байкальск, Шелехов, Усолье-Сибирское хотонуудаар, хоёр тойрогуудаар харагшадтайгаа уулзажа ябаһан юм. Тиигэжэ ябахадаа «И. С. Бах и его время», «Души прекрасные порывы», «Люби, пока дано любить», «Романсы П. И. Чайковского», «Этот букет хризантем», «Минувших дней очарованье» гэһэн тоглолтонуудые дурадхадаг байгаа. Хүгжэм дуунай байшангай дуушан Сэсэгма Санданова Лариса Олеговнагай оролдолго болон заабаринуудаар Б. Шаравай нэрэмжэтэ, үшөө тиихэдэ Г. Дарамзагдын нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадажа, шангай һуурида ороһон юм. Хүгжэм гүйсэдхэхэдөө дүршэлтэй боложо, томо дуушадай (В. Бальжинимаев, С. Дашицыренова, Г. Багадаев, Д. Занданов, Б. Будаев) тоглолтонуудта наадажа үгэдэг болоо. Энээнһээ гадуур үшөө Улаан-Үдын хүүгэдэй хүгжэмэй 5-дахи. 3-дахи, 7-дохи һургуулинуудта, Л. Линховоинай нэрэмжэтэ 1-дэхи һургуулида багшалдаг. Хүүгэдые элдэб олон ехэ бага харалга мүрысөөнүүдтэ бэлдэжэ гаргадаг, тэдэнь нэгэнтэ бэшэ шангай һууринуудые эзэлһэн байдаг.