Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Фатеев Михаил

Фатеев Михаил
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1971)
  • Буряадай АССР-эй Дээдын Зүблэлэй Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан
  • «Ажалай ветеран» гэһэн үбсүүнэй тэмдэгтэ (медаль) хүртэгшэ
Михаил Фатеев Буряадай хатар хүгжөөлгэдэ өөрыгөө хубитые оруулһан мэдээжэ хатаршан. 1941 ондо түрэһэн, 1958 оной октябрь һараһаа Буряадай гүрэнэй дуу хатарай «Байгал» шуулгада ажаллажа байгаа. Мэргэжэл шадабарияа дээшэлүүлхэ хэрэгтэ айхбтар ехэ анхаралаа табидаг, тиигэжэ хатаршын хүнгэн бэшэ ажалда ямаршье сагта ямаршье дүрэ наадахаар бэлэн байдагаараа илгардаг һэн.

«Байгал» шуулгын ябаһан лэ газарта Михаил Фатеев нүүдэл тоглолтонуудта оролсоһон байха: СССР-эй бүхы можо нютагуудаар, Монголоор, Чехословаки ороноор, тиихэдэ Буряадайнгаа аймаг айлнуудаар барандань хүрэжэ ошоһон байдаг. 1959 ондо Москвада үнгэрһэн Буряадай уран зохёолой ба урлалай үдэрнүүдтэ хабаадалсаа, хожомынь, 1973 ондо Москва, Ленинград хотонуудта үнгэрһэн үдэрнүүдтэ мүн лэ хабаадалсаһан байха юм.