Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыремпилов Марат

Цыремпилов Марат
  • -Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2006)
  • -Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2000)
  • -Гансаараа хатарагшадай Бүхэоросой 1 мүрысөөндэ илагша боложо шалгараа (1991)
  • -«Гэсэрэй дайдада» гэжэ арадай хатарнуудай уласай хэмжээнэй III мүрысөөндэ илагша болоо.
  • -Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжэ (1998)
Марат Цыремпилов Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Лариса Сахьянова Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн Пётр Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули 1984 ондо дүүргэжэ, Буряадай гүрэнэй дуу хатарай «Байгал» шуулгада хатарша зүжэгшэнөөр ажалда абтаһан юм. 1984 оной ноябрь һараһаа 1986 он болотор сэрэгэй алба хэжэ, һөөргөө «Байгал» шуулгадаа бусаһан байна. Хатарай һургуулида гараһан, шадаха болоһоноо, тиихэдэ Үбэр Байгалай сэрэгэй тойрогто дүршэлөө мүлиһэнөө «Байгал» шуулгадаа хэрэглэхэдэнь ехэ хүнгэн байгаа. Тэрэ үедөө хатаржа байһан хатарнуудые, тиихэдэ шуулгын жасада байһан хатарнуудые ойрын саг соо сээжэлдэжэ, шуулгын тоглолтонуудта һаадгүй һайнаар орожо шадаба. Тэрээндэ түрүүшын үдэрһөө Б. Егоровай табиһан «Бөө», «Хальмаг», Б. Ляпаевай «Ангуушан», тиихэдэ хоёроороо хатардаг «Казах», «Башкир», «Худар Дунгыдаа», «Залуу наһан», «Мянгад», «Дугы дээрэ» гэһэн тон харюусалгатай хатарнууд даалгагдаһан юм.

Ойрын саг соо мэргэжэнги хатаршан боложо тодорһон зүжэгшэн гээшэ. Хатар соогоо үнэншэмэ дүрэ байгуулха гээшэ эрхим зүжэгшэнэй шадабари юм. Тэрэнэй гүйсэдхэдэг «Будамшуу», «Эрьелдээшэн», «Шогтой моритон», «Эвенк хатар» б.б. хатарнууд гэршэ болоно гэжэ нэрлэмээр.

Хожомоо театр боложо нэрлэгдэһэн «Байгалдаа» ажаллажа байха үедөө буряад урлалаа Балтии шадарай, Казахай, Украинын, Белоруссиин, Хойто Кавказай, Сибиириин, Алас Дурнын хото, нютагуудаар ябажа харуулһан байдаг. Москва, Новосибирск, Киев хотонуудта үнгэрһэн Буряадай соёл урлалай үдэрнүүдтэ эдэбхитэй хабаадалсаһан байха. Тиихэдэ 1985 ондо Москвада үнгэрһэн Бүхэдэлхэйн залуушуул болон оюутадай ехэ нааданда хабаадаа. Хариин оронуудаар нүүдэл тоглолтонуудта ябалсаһан гэхэдэ: Монголдо, Хитадта, Болгарида, Италида, Францида, Грецидэ. Буряадай дуури бүжэгэй театрай урилгаар театртай суг Америкэ ошолдожо, «Муу шубуун» гэжэ хатарай зүжэгтэ оролсоһон юм.

Мэргэжэнги бэрхэ хатаршан Марат Дашицыренович «Байгал» театрай эрхим хатаршадай нэгэн боложо элирээ. Бэрхэ хатар найруулагшадтай хүдэлһэн юм гэбэл: Г. Майоров, Б. Ляпаев, Т. Гергесова, О. Тумурова, А. Цыденов, С. Дамбаев, В. Донгак (Тыва), Сүхэ-Баатар, Даваа, Гонгор (Монгол).