Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Слесарева Вера

Слесарева Вера
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (1997)
  • Москва можын Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжэ (2006)
  • Буряадай АССР-эй Дээдын Зүблэлэй Хүндэтэ үргэмжэ (1992)
Вера Слесарева Улаан-Үдын хүүгэдэй хүгжэмэй 1-дэхи һургуули дүүргээд, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулиин виолончелиин ангида орожо һураһан юм. Тэрэнэй түрэлхиин бэлиг тодоржо, эрхимээр наадажа эхилхэдэнь дунда мэргэжэлэй һургуулиин 2-дохи ангиһаа оюутадай хүгжэмэй шуулгада наадыхыень абана. Гурбадахи ангида һуража байхадаа дуури бүжэгэй театрай шуулгада дадал гараһан юм. Һургуулияа дүүргэһээр театрай шуулгада ажалда абтаа. Ажалша, зүрхэтэй, амарханаар амжалта туйлаха аргатай хүгжэмшэн болоо. Хүгжэмэй бэшэлгын хүндэ газарнуудые сээжэлдэжэ абаад наададаг гуримтай байжа, оройдоошье алдуугүй сэбэрээр гүйсэдхэдэг гуримтай болоһон юм. Театртайгаа суг нүүдэл тоглолтонуудта орон соогуураа ябаа. 1979, 1983 онуудай декадануудта хабаадаһан, 1979 ондо Москва, Ленинград хотонуудта үнгэрһэн Буряадай гүрэнэй Ленинэй орденто дуури бүжэгэй театрай тоосоото тоглолтонуудта хабаадалсаа. Энэ тоосоото тоглолтын дүнгүүдээр партиин Буряадай хорооной, уласай Дээдын Зүблэлэй Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан байгаа. Дуури бүжэгэй гүйсэдхэдэг зүйлнүүд тон орёо, хүшэр, тиибэшье ямаршье зүжэгтэнь һаадгүй һайнаар наадажа гарадаг байһан юм: Барадинай «Князь Игорь», Мусоргскийн «Хованщина», Вердиин «Русалка», Даргомыжскийн «Лебединой озеро», «Спартак», «Гаянэ», «Легенда о любви» .

Вера Михайловна хэдэн олон зүжэгүүд соо виолончели дээрээ наадажа байдаг. 1984 онһоо агаарай долгиной ба сэнхир дэлгэсэй хамжаанай буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгада ажаллажа захалаа. Тэндээ тенор, баас хуурнууд дээрэ наададаг болоо. Ганса хуур дээрэ наадажа, С. Манжигеевэй, Ж. Батуевай болон бусад хүгжэм зохёогшодой зохёолнуудые шуулгатайгаа суг миндаһан дээрэ бэшүүлһэн юм. Дүршэлөө дээшэлүүлжэ шалгалта барихадаа Гүр-Дарма Дашапыловай тон хоморой, орёо хүшэр гэгдэдэг зохёол эрхимээр наадажа гараһан юм. Буряад ороноороо үнгэржэ байдаг нүүдэл тоглолтонуудта, хари гүрэнүүдээршье яһала ябаһан, уласхоорондын ехэ наадануудташье хабаадлсаа. 1990 ондо бүлэг хүгжэмшэдтэй суг Буряад драмын академическэ театрай зүжэгүүдтэ хабаадалсаа бэлэй. 1997 ондо Францида, Испанида, Португалида үнгэрһэн ехэ наадануудта хабаадалсана. 1998 ондо — Испанида үнгэрһэн уласхоорондын ехэ нааданда.

2000 ондо Яруунын аймагай арадай аман зохёолой шуулгатай хамта Польшада үнгэрһэн хойто зүгэй арадуудай ехэ нааданда оролсоһон, тэрэ наадандаа илагшадай тоодо ороһон байха юм. 2004 ондо Хитадта тэрэнэй эрхим наадые тэмдэглэһэн. 2006 ондо дуу хатарай «Байгалай долгинууд» шуулгатай хамта Францида, Бельгидэ үнгэрһэн уласхоорондын ехэ наадануудта Буряад Уласаа түлөөлжэ оролсоһон юм. Энэл жэл «Садко» гэжэ хүгжэмэй арадай зэмсэгүүдэй Москвада үнгэрһэн ехэ нааданда хабаадаа.