Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сельверова Евдокия

Евдокия Сельверова Эрхүү можын Алайрай аймагай Аляата тосхондо 1932 оной февралиин 17-до таряашанай бүлэдэ түрэһэн юм. 1952 оной февраль һараһаа 1973 оной июнь болотор Буряадай гүрэнэй хүгжэм дуунай байшангай дэргэдэхи дуу хатарай «Байгал» шуулгада ажаллаһан юм. Энэ шуулгын түрүүшын хатаршадай нэгэн. Хүгжэмөө зүбөөр ойлгожо, айхабтар һайхан хатарай зураг байгуулдаг бэлигтэй байһан юм. Шуулгын бүхы хатарнуудта оролсодог бэлэй. Эндэ ажаллажа байха үедөө нүүдэл тоглолтонуудта оролсожо үргэн ехэ СССР ороноо дүүрэн, Монгол орониие, Чехословакиие ябалсаһан юм. 1959, 1972 онуудта Москвада үнгэрһэн уран зохёолой болон урлалай Декадада хабаадлсаһан байдаг. Буряад дайдаар, Ага, Усть-Ордагаар тэрэниие һайн мэдэхэ болоһон, хүлеэжэ байдаг болонхой бэлэй.