Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Санданов Баатар

Санданов Баатар
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (1999)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2007)
  • Буряадай АССР-эй Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжэ
Баатар Санданов 1986 ондо Буряадай дуу хатарай «Байгал» шуулгада ажаллажа эхилһэн юм. Байгаалиһаа үгтэһэн бэлигтэй Баатар Санданов ойрын саг соо шуулгын гол зүжэгшэдэй нэгэн болоно. Тэрэнэй хэдэн олон хүдэлмэринүүдынь Буряадай хатарай урлалай алтан жасада ороһон байдаг. Хамтын хатарнууд соо драмын зүжэгшэнэй бэлигтэй, дүршэлтэй хатаршанда гол дүрэнүүдые олон ушарта даалгадаг болобо. «Наездники», «Эвенк хатар», «Тройка» б.б. Шогтой зугаатай хатарнуудта айхабтараар тааража наададаг бэлэй: «Борцы», «Соперники», «Алеуточка», «Забайкальская лирическая», «Будамшуу». Тайзандаа дадажа, дүршэл ехэтэй болоходоо үндэһэн дүрэнүүдые үнэншэмэ зохидоор харуулдаг болоо. Илангаяа гансашье Буряад орондоо бэшэ, мүн Орос орон соогууршье мэдээжэ боложо дэлгэрһэн «Угайм сүлдэ» гэжэ зүжэгтэ тон наринаар наадажа, үндэр бэлигээ гэршэлһэн байдаг. Олон ондоо орон нютагуудаар нүүдэл тоглолтонуудта ябаһан гэбэл: Украина, Казахстан, Молдави, Хальмаг Улас, Тыва Улас, Саха Улас, Сибирь болон Алас-Дурнын хотонууд. Аюул ушарһан Чернобылиин бүһэлүүрээр нэгэгтэ бэшэ ябажа ерэһэн юм. Буряад ороноороо ябахадаа хүдөө холуур, адууша малшадай һууринуудаар, хүдөөгэй соёлой гуламтануудаар саг үргэлжэ айлшалан, наада зугаагаа дэлгэжэ байгаа. Бэлигтэй зүжэгшэндэ тон лэ өөрын харагша гэжэ бии болодог юм гэлсэдэг, тон тиимэ харагшад Агын, Усть-Ордагай тойрогуудаар хүлеэжэ байдаг юм гээ. Уласхоорондын хатарай урлалшад ехэ надануудтаа Б. Сандановай хатар сэгнэжэ байгаа: Францида (1986, 1996), Италида (1998, 2003), Грецидэ, Болгарида (2001), Испанида (2005, 2006), хэдэ дахин Монголдо.

1997 ондо «Байгалай мүшэхэнүүд» гэжэ шуулга байгуулаад, можо нютагууд хоорондын, Оросой Холбооной болон уласхоорондын хэмжээнэй харалга мүрысөөнүүдтэ нэгэнтэ бэшэ илалтануудые туйлаха аргатай болгон мүнөө үедөө хүтэлжэ ябадаг юм.