Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Матоваров Эрнст

  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн
Эрнст Матоваров 1935 оной мартын 15-да Эрхүү можын Алайр тосхондо түрэһэн юм. Эдирхэн наһандаа бэлигтэй үхибүүдтэй суг Ленинградай бүжэгэй һургуулида эльгээгдэһэн байгаа. Тэрэ һургуулияа дүүргээд, Совеэд армидаа алба хээд, Буряадай дуу хатарай «Байгал» шуулгада ажалда ороно. Энэ шуулгын түрүүшын хатаршадай нэгэн байгаа. Эндээ наһанайнгаа амаралтада гаратараа ажаллаһан юм.

Шудалжа гараһан һургуули дээрээ үшөө байгаалиһаа үгтэһэн бэлигтэй, тиихэдээ бүхы наһаараа шуулгын эрхим хатаршадай нэгэн гэжэ тоологдожо ябаа.Э. А. Матоваров ажалдаа үсэд нэтэрүү, шуулгынгаа ниитын хүдэлөөнүүдтэ эдэбхитэй оролсожо, нүхэдтөө хүндэтэй байһан юм. Тэрэнэй гүйсэдхэдэг «Шэшэрдэг» гэжэ хальмаг хатар хэдэн олон жэлнүүдэй туршада харагшадай эгээл дуратай хатарнуудай нэгэн байгаа бэлэй.