Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дагбаева Рита

  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • «Гэсэр» үльгэрэй 1 000 жэлэй ойдо табиһан зүжэгэйнгөө түлөө лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн
  • ВЛКСМ-эй Түнхэнэй аймагай хорооной Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан (1989)
  • Саха-Яхад Уласай Соёлой якаманай Хүндэтэ үргэмжэ (1993)
  • Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжэ (1997)
Рита Дагбаева Буряадай СССР-эй арадай зүжэгшэн Лариса Сахьянова РСФСР-эй арадай зүжэгшэн Пётр Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули 1983 ондо дүүргэһээр, дуу хатарай «Байгал» шуулгада хатарай зүжэгшэнөөр ажаллажа эхилнэ. Ехэ түргэн зүжэгшэдэй зэргэдэ һуури байраяа оложо ороһон юм. Театрай гүйсэдхэжэ байһан бүхы хатарнуудта һаадгүй һайнаар оролсожо, наадажа захалһан юм.

Рита Дагбаева — жэшээтэ хатарнуудта дүйтэй, хүгжэмөө һайнаар ойлгодог, уян нугархай, хүнгэн хүдэлсэтэй байһанаа харуулаа. Тиигэжэ ойрын саг соо шуулгын гол зүжэгшэн боложо тодорһон юм. Энээнииень хоорондоо адли бэшэ удхатай «Мянгад», «Байгалай сэсэг», «Худар Дунгыдаа», «Залуу наһан», «Манай басагад», «Баяд», «Казах хатар», «Биелгэ», «Аляа моритон» болон бусад хатарнууд гэшэлнэ. 

1998 ондо шуулгын ойн баярта гэжэ мэдээжэ хатар найруулагша С. Сүхэ-Баатарай тусагаар Рита Дагбаевада гэжэ зорюута табиһан «Гал тахилга» гэжэ хатарта айхабтар гоёор үнэншэмэ тодоор Гал боложо наадаа бэлэй. Тиихэдэ мүн лэ Монголой хатар найруулагша Д. Даваа гэдэг тусагаар Р. Дагбаевада гэжэ «Гаянэ» гэжэ хатар найруулһан юм. «Эвенк», «Хальмаг», «Һойрнууд», «Шэмээшэгүүд», «Сурхарбаан» гэһэн хатарнуудта заатагүй гол дүрэнүүдые хатархыень даалгадаг болоо. Арадайш байг, жэшээтэ хатарнууд — хамаагүй, адли тэгшэ гаргаад лэ байдаг юм.

Эндэ ажаллажа байха үедөө олон хатарнуудтай болоо, олон олон холо ойрын орон нютагуудаар нүүдэл тоглолтонуудта ябаа: Буряад Уласайнгаа аймаг нютагуудаар, Оросой Холбооноор, Казахстанай, Прибалтикын, Украинын, Белоруссиин, Хойто Кавказай, Сибиириин болон Алас Дурнын хотонууд болон нютагуудаар. Хариин оронууд гэбэл: Монгол орон, Хитад, Итали, Болгари, Греци. Үшөө Москва, Санкт-Пертербург, Казань, Якутск гэжэ нэмэхэ хэрэгтэй. Залуушуулда дүршэлөөрөө тон дуратайгаар хубаалдажа байдаг аха нүхэр юм.