Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бадлуева Наранги

Бадлуева Наранги
Наранги Бадлуева долоотойһоо «Граци» гэжэ уран һайханай гимнастикын студида ябажа эхилээ, мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, түрүү һууринуудые эзэлдэг болоо. «Уян-Бэлиг» гэжэ хүүгэдэй ансамбльда ябахадаа, хүүгэдэй уласхоорондын наадануудта хабаададаг һэн. 1994-2002 онуудта Буряадай гүрэнэй хатарай дунда мэргэжэлэй hургуулида хатарай таһагта һуража гараа. 2000-2002 онуудта, ахамад ангинуудта һуража байха үедөө, СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театрай П. Чайковскийн «Щелкунчик», «Спящая красавица» гэhэн баледүүд соо гол дүрэнүүдые гүйсэдхэдэг болоһон юм.
2007 ондо РАТИС-ГИТИС-эй хатарай багшын таһаг хатарай багшын мэргэжэлээр дүүргэһэн байна, удаань Москва хотын «Непоседы» гэһэн хүүгэдэй театральна студида хатар заагаа.

2007 ондо «Байгал» театрай хатаршан боложо ерээ. Театрай тон ехэ хүдэлмэринүүдтэ, тэрэ тоодо «Угайм сүлдэ», «Азиин толон», «Угтамжын наадан», «Ёохорой һүни», «Хатарай соло (феерия)» болон бусадта хабаадалсан орожо, наадажа байдаг.

2011 онһоо Наранги Бадлуева Великобританиин мүнөө үеын (contemporary) хатарай ехэ түб болохо «The Place» студида мэргэжэлээ дээшэлүүлжэ байнхай.