Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Кочмарёв Иннокентий

  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй оперо ба баледэй академическэ театрай найрал дуушан (1948 онhоо)
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн
  • Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша
  • Москвада (1940, 1950 онууд) үнгэргэгдэhэн буряадай соёлой, уралалай ба уран зохёолой хоёр Декадада хабаадагша
  • Улаан Одоной, Эсэгын дайнай II-хи шатын, Хүндэлэлэй Тэмдэг орденуудаар, “Германиие илаhанай түлөө” гэhэн медаляар шагнагдаhан
  • Буряадай АССР-эй Дээдын Зүблэлэй Президиумэй Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагдагша (1978он)
Иннокентий Иванович Кочмарев 1918 оной февралиин 23-да Буряадай АССР-эй Кабанск тосхондо түрөө. ШКМ (таряашан залуушуулай hургуули) дүүргээд, 1933 ондо уларил шэнжэлэгшэдэй (метеорологуудай) курсда hуралсаhанай удаа Хоринск hууринай метеостанцида эрхилэгшээр эльгээгдэжэ, тэндээ хоёр жэл тухай хүдэлөө (1934-1936 онууд).

Һүүлээрнь Улаан-Үдын Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй тусхай дунда hургуулиин дуушадай таhагта hуралсажа, эстрадын дуушан гэhэн мэргэжэлээр түгэсхөө (1936-1941 онууд). Зүгөөр Буряад-Монголой Ленинэй орденто хүгжэмтэ драмын театрай даргын нэрэ дээрэ оперын дуушадай тоодо оруулха тухай гуйлтадань тэрэ дороо харюу үгтэнгүй, харин 1948 оной июлиин 14-дэ үгтэбэ. Юуб гэхэдэ, хүнүүдэй хуби заяан руу дайн хабшуулдаба ха юм... 1942 ондо сэрэгэй-инженернэ тусхай дунда hургуули дүүргээд, дайнай түлэг руу эльгээгдэжэ, гансата байлдаанда ороо. Дайнай дүүрэхэдэ, ахалагша лейтенант зэргэтэй бусажа ерээ hэн.

Найрал дуушан байхадаа, «Дубровский» соо Троекуровай, «Севилиин hахал абагша» соо Фиорелло, «Кармен» соо Моралес, «Риголетто» соо Маруло, «Тоска» соо Шарроне, «Елбэрэй хатан» соо Нарумов гэгшэдэй дуулалгые бэелүүлээ.

Табан жэл үнгэрhэнэй удаа гослон дуулагшадай тоодо оруулагдаа. Иннокентий Кочмаревай репетуарта «Борис Годунов» соохи Варлаам, «Демон» соохи Гудал ба үбгэн зараса, «Русалка» соохи Тээрмэшэн, «Риголетто» соохи Спарафучиле, «Евгений Онегин» соохи Зарецкий, «Эхэнэрнүүдэй аашатай зан» соохи Дон Альфонсо, «Севилиин hахал абагша» соохи Бартоло, «Игорь тайжа» соохи Скула, «Шуурган соогуур» соохи Сторожев гэхэ мэтэ рольнууд бии. Хоёрдохи декадада Дандар Аюшеевэй «Анда нүхэд» соо Булган-Табитын рольдо дуулаа.

Иннокентий Кочмарёв үргэн ехэ арга шадабаритай хоолойтой hэн, ородой, Совет үеын болон хариин хүгжэм зохёогшодой эрхим рольнуудые гүйсэдхөө, дээдэ гарай дуушан hэн.

1978 оной февралиин 22-то, түрэhөөр 60 наhанайнгаа ойдо, Буряадай АССР-эй Дээдын Зүблэлэй Президиумэй Хүндэтэ үргэмжэлэлөөр шагнагдаа бэлэй.