Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыбиков Түмэн

Цыбиков Түмэн
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
Түмэн Цыбиков хатарха маягаа амарханаар һэлгэхэ шадалтай, ямаршье хатарта хүнгэхэнөөр орохо аргатай бэрхэ хатаршан юм. Тайзан дээрэһээ эрэлхэг маягтай, зохидоор харагдадаг. Буряад арадай түргэн, удаан гүйсэдхэлгэтэй хатарнуудые ехэ бэрхэ гүйсэдхэдэг зүжэгшэн. Тоглолтонууд соо гүйсэдхэһэн хатарнуудынь ходол «илагшые» харуулһан байдаг — барилдаашадай дунда, ангуушадай дунда. Түмэн Цыбиковэй байгуулһан дүрэнүүд соо «Угай һүлдэ» гэжэ зүжэг соо Сахяадай мэргэнэй дүрэ ехэл һайнаар гүйсэдхэгдэһэн гэжэ сэгнэгдэһэн байдаг. Энэ зүжэг Оросой Холбооной Засагай Газарай Гүрэнэй шагналда 2006 ондо хүртэһэн гэжэ мэдэнэбди. Нүгөөдэ «Баргуужан Түхэм дайдын сууряан» гэжэ зүжэгтэ бүхы арга шадабарияа харуулжа байгуулһан дүрэнь гэхэдэ Бөөгэй дүрэ болоно. Эндэ найруулагшын табиһан хатарай зураг дээрэ өөрын һанал бодолһоо һайн тээшэнь нэмэри яһала оруулһан байха юм. Өөрөө яһала найруулагшын бодолтой хатаршан лэ иигэжэ хубилалтануудые оруулха эрхэтэй, тэрэнээ зүбөөр, гоёор гүйсэдхэхэ аргатай. Тэрэнэй хатарнуудые харагшад тон дуратайгаар хүлеэжэ абадаг юм. «Байгал» театртай суг Буряадайнгаа урлал үргэжэ ябахадаа Буряад орон соогуураа, Эрхүү можоор, Үбэр Байгалай хизаараар, Москва хотоор ехэ наадануудта, харалга мүрысөөнүүдтэ хабаадалсана. Красноярск, Абакан, Кызыл б.б. Сибириин хотонуудаар, Ленинградай, Москвагай тайзанууд дээгүүр, Европын, Азиин орон нютагуудаар нүүдэл тоглолтонуудта хабаадалсажа байдаг. Оросой сэнхир дэлгэс дээрэ эмхидхэгдэһэн «Бултадаа хатарна!» гэһэн мүрысөөндэ илажа гаралгада Т. Цыбиковай хубита ехэ байгаа.

Мэдээсэлэй, Эдэй засагай, Болбосоролой Байгалай хуралдаануудта, Оросой Холбооной Юрэнхылэгшэ Д. А. Медведевэй ерэһэн ушараар үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгануудтэ эдэбхитэй хабаадалсаһанай түлөө Буряад Уласай Засагай Газарай баяр баясхаланда хүртэһэн юм.