Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Осодоева (Кукшинова) Екатерина

Осодоева (Кукшинова) Екатерина
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгэшэн
Екатерина Осодоева буряадай гүрэнэй дуу хатарай «Байгал» театрта 2009 оной эхинһээ хүдэлжэ ябана. Үргэлжэ урдалжа ябаха зангынь тэрэниие театрай гол зүжэгшэн болохо хэрэгэйнь түлхисэ болоо бэлэй. «Блеск Азии» гэжэ наадан тэрэнэй түрүүшын ехэ тоглолто болоо бэлэй. Энэл жэлдээ «Заха хизааргүй хатар» гэһэн түлэбтэ оролсожо, һайн хатаршан болохо байһанаа харуулна. Тэрэнэй ерэһээр баяр нааданай хатарнууд элбэгээр табигдадаг болоо. Хатар найруулагшын эрилтэнүүдые саг соонь дүүргэдэг, журамтай талаараа театрай хүтэлбэрилэгшэдэй анхаралда хадуугдаа.

2010 ондо Москвада үнгэрһэн Буряадай эдын засагай ба соёлой үдэрнүүдтэ хабаадалсаа. Тиихэдэ театрай табиһан, хэдэн жэлнүүд соо амжалтатай һайнаар ороной тайзанууд дээгүүр харуулагдажа байдаг «Баргуужан-Түхэм ороной сууряан», «Монголнуудһаа Моголнууд хүрэтэр» зүжэгүүд соо наадаа. Тиихэдээ энэ һүүлдэ нэрлэгдэһэн, «Ёохорой һүни» табигдаһан зүжэгтэ Гуа Маралай дүү басаганай дүрэ харуулжа наадаһан юм. 2014 ондо Улаан-Баатар хотодо үнгэрһэн монгол хэлэтэ арадуудай арадай хатарай уласхоорондын ехэ нааданда, Сочи хотодо үнгэрһэн арадай соёлой үзэмжэдэ, можо нютагууд хоорондын хэмжээндэ үнгэрһэн «буха ноёной ехэ тайлганда» хабаадалсана.

«Байгал далайн домогууд» гэһэн зүжэгтэ гүйсэдхэхэнь орёохон зурагтай хатартай Айсуухан удаганай дүрэ харуулжа шадаа. 2015 оной туршада сибиириин түмэр зам зубшаһан Абакан, Кызыл, Эрхүү хотонуудаар нүүдэл тоглолтонуудта ябажа ерэһэн юм. Энэ зүжэгынь 2016 оной гүрэнэй шагналда хүртэһэн бэлэй. Шэнэ жэлэй тоглолтонууд соо Екатерина ганса хүнэй хатардаг «Румба», «Пасадобль», «Бразилиин Карнавал», «Восточная Румба», «Несбывшаяся Любовь» гэһэн хатарнуудые гүйсэдхөө.

2016 ондо Москва, Санкт-Петербург хотонуудта Улаан-Үдын байгуулагдаһаар 350 жэлэй ойн баяраар дашарамдуулагдаһан соёлой болон урлалай үдэрнүүдтэ зорюулагдан үнгэрһэн ехэ нүүдэл тоглолтонуудта хабаадаа бэлэй. Эдэ тоглолтонуудынь үндэр хэмжээндэ үнгэрһэн бэлэй. 2017 ондо эхэнэр хатаршад амяарлажа Германи Дрезденэй бүжэгэй найрта ошоһон юм. Тэндээ, Европын харагшадта «Хун шубууд» гэжэ хатар дурадхажа, тэдэнэйнгээ үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн байха юм. Оросой сэнхир дэлгэстэ үнгэрһэн «Бултадаа хатарна!» гэһэн түлэбтэ «Самба» хатаржа, Евгений Папунаишвилиин тусагаар магтаалда хүртэһэн юм. Тиихэдэ «Байгал» театрай хатаршад Оросой эгээ дээдын шагналда хүртэжэ бусаа бэлэй.