Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Истомин Павел

Истомин Павел
Залуу, бэрхэ хатаршан Павел Истомин 2016 ондо циркдэ ажаллаха гэжэ ерэһэн байгаа. Оршон үеын хатарнуудые гүйсэдхэгшэ хэзээ нэгэтэ циркын зүжэгшэн болохоб гэжэ һанаһан байба аа гү? Заяанай замаар Буряадай циркын зүжэгшэдтэ хатар зааха гэжэ уригдана. Тиигээд тэрээндэ эндээ зүжэгшэн болохыень уриһан юм. Тэнсүүриеэ оложо, татаатай аргамжа дээрэ хатаржа, агаарта (үндэртэ) тоглолго өөр дээрээ абахаһаа гадна, наадануудай забһарта зүжэгшэдые һажаажа гү, али ондоо аргаар энеэдэ үүсхэжэ ябадаг клоун Павлуша болоно. П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида циркын мэргэжэл шудалжа гараа. Тэрэнэй Дулма Пунцуковатай дээрэ үндэртэ тоглолго (жэшээнь Ангар дүүхэй Енисей хоёр) манай циркын нюур болонхой. Павлуша Малыш хоёр клоунуудай бии болоходо гансашье Улаан-Үдын харагшад бэшэ, Москва, Ленинград гэһэн томо хотонуудта дуратайгаар угтажа абадаг байна. Ажаллаһаар байжа Соёл урлалай ехэ һургуулиин хатарай дээдэ һургуули түгэсхөө, гэбэшье наһанайнгаа хэрэг олоһон газртаа ажаллажа үлэнхэй..