Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Жигжитова (Бабалаева) Арина

Жигжитова (Бабалаева) Арина
Арина Жигжитова татаатай аргамжа дээрэ хатаржа тоглодог циркын зүжэгшэн. 2006 онһоо ажаллана. Буряадай циркын һургуули дүүргэһэн юм. Урда Солонгосто нүүдэл тоглолтын үедэ хэлсээ баталжа, тэндээ 8 һара ажаллажа ерээ. Аринатай суг үшөө 6 хүн тэндэ ажаллаа, энэнь эдэ зүжэгшэдтэ айхабтар ехэ һургуули болоо гээшэ. Хадамда гаража, хүүгэдтэй болоод, Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида һурахаяа ороод, түрэл циркэдээ һуража байгаад ажаллахаяа бусажа ерэнхэй.