Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Гуржапов Баир

Гуржапов Баир
Баир Гуржапов 2003 ондо Буряадай дунда мэргэжэлэй соёл болон урлалай һургуулиин циркын таһагта орожо һураад, Буряадай циркдэ 2007 ондо абтажа, ажаллажа байтараасэрэгэй албанда татагдажа, 2008-2009 онуудта алба хэжэ бусаһан юм. Тэрэ гэһээр мүнөө хүрэтэр түрэл циркдээ ажаллажа байна. 2011 ондо Буряад Уласай Соёлой яаманай, Улаан-Үдэ хотын һунгамалнуудай Зүблэлэй Хүндэтэ үргэмжэнүүдээр шагнагдаа. Циркын урлалай бүхы шахуу шэглэлнүүдээр хүдэлдэг зүжэгшэн. Байгалай мэдээсэлэй, эдэй засагай болон болбосоролой хэмжээ ябуулгануудта барандань хабаадалсажа байдаг. 2009 ондо Медведевэй Буряад орон ерэхэдэ табигдаһан тоглолтодо хабаадалсаа бэлэй. 2012 ондо Якутск хотодо үнгэрһэн «Дахатай заанай зулзаган-2012» гэжэ ехэ нааданай «Дахатай заанай хүрэл зулзаган» гэһэн шагналда хүртэһэн юм.

Буряадай циркын Улаан-Үдэдэ үнгэргэжэ байдаг «Циркын юртэмсэ» гэһэн циркын уласхоорондын ехэ нааданай эмхидхэлэй хороондо оролсодог.
Циркынгээ нүүдэл тоглолтодо эдэбхитэй хабаадалсадаг юм. Тиигэжэ Буряад орон соогуураа яһала ябаа, Алас Дурнаар, Уссурийск, Алтайн хизаараар ябагдаа. Соёлой жэлэй хэмжээ ябуулгануудай туг доро Хакас, Тыва Уласуудаар ябажа ерэһэн байна. 2016 ондо Монгол орондо, Южно-Сахалинск, Москва хотонуудта үнгэрһэн ехэ нүүдэл тоглолтонуудта хабаадалсана.
2012 онһоо циркын һургуулида багшална.