Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Вахняк (Болотова) Екатерина

Вахняк (Болотова) Екатерина
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2018)
Вахняк Екатерина Дмитриевна М. Х. Жапхандаевай нэрэмжэтэ циркын һургуулида 10 наһатайһаа һуража захалаа, тиихэдээ хүүгэдэй тамирай 3-дахи һургуулиһаа ерэһэн байгаа. 2007 ондо Буряадай дунда мэргэжэлэй соёл болон урлалай һургуулиин циркын таһаг дүүргэжэ гараа, тэрэ гэһээр буряадайнгаа циркдэ ажаллаһаар.
Буряадай циркын бэлигтэй зүжэгшэн Екатерина Вахняк татаатай аргамжа дээрэ хатарха, хэдэн хэрэгсэлнүүдые зэргэ хэрэглэхэ, агаарта (үндэртэ) тоглохо арга дүрэтэй. Тиихэдэ энэдхэг дамааруу түхэлтэй тоглолтын зэмсэгээр наадаха, жэжэ амитадые һургажа, тоглолтодоо хэрэглэдэг болонхой.
Эдэ бүхы дээрэ хэлэгдэһэн арга шадабаринуудайнгаа ашаар циркын гол зүжэгшэн гэжэ тоологдодог юм.
Эндэ хүдэлджэ байха үедөө хэдэ хэдэн уласхоорондын болон можо нютагууд хоорондын ехэ наадануудта хабаадлсаа: Дубай хотодо «Дубайн нааданууд», Шэтэ хотодо «Үглөөнэй мүшэн», Якутск хотодо «Дахатай заанай зулзаган», Монголой ехэ наадан.

Екатерина Дмитриевна өөртөө нарин эрилтэнүүдые табижа, нааданһаа нааданда ургажа ябадаг зүжэгшэн гээшэ. Эдэ бүгэдэнь циркын «Маугли», «Белоснежка и семь гномов», «Джуманджи», «Легенды Белого месяца», «Мадагаскар», «Русалочка» б.б. үльгэр домогуудай үндэһэн дээрэ табигдаһан тоглолтонуудта эли харагдана. Зүрхэтэй, эрхим наадаараа найруулагшын найдал харюулжа шададаг зүжэгшэн гээшэ. Үсэд нэтэрүү оролдолгын ашаар шангаар татаатай түмэр аргамжа дээрэ хатаржа тоглохо аргада һураа. Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан юм.
Байгалай мэдээсэлэй, эдэй засагай болон болбосоролой хэмжээ ябуулгануудта барандань хабаадалсажа байдаг. 2009 ондо Медведевэй Буряад орон ерэхэдэ табигдаһан тоглолтодо хабаадалсаа бэлэй. 2015 ондо Оросой Холбооной Аюулгүйн талаар зүблэлэй хүндэтэ тэмдэгээр шагнагдаһан юм. Буряадай циркын Улаан-Үдэдэ үнгэргэжэ байдаг «Циркын юртэмсэ» гэһэн циркын уласхоорондын ехэ нааданай эмхидхэлэй хороондо оролсодог.

Циркынгээ нүүдэл тоглолтодо эдэбхитэй хабаадалсадаг юм. Тиигэжэ Буряад орон соогуураа яһала ябаа, Алас Дурнаар, Уссурийск, Алтайн хизаараар ябагдаа. Соёлой жэлэй хэмжээ ябуулгануудай туг доро Хакас, Тыва Уласуудаар ябажа ерэһэн байна. 2016 ондо Монгол орондо үнгэрһэн ехэ нүүдэл тоглолтонуудта хабаадалсана.
2012 ондо Зүүн Сибиириин соёлой болон урлалай ехэ һургуули «театрай тоглолтонуудай болон олон хүнүүдэй хабаадалгатай наадануудай найруулагша» гэһэн, тиихэдэ циркын урлалаар багша мэргэжэлээр дүүргэһэн юм.

Мүнөө үедөө Буряадай циркын гол зүжэгшэн болонхой ажаллажа байдаг юм.