Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бурчевская Татьяна

Бурчевская Татьяна
Татьяна Бурчевская 2013 ондо циркдэ ажаллахаяа ерэһэн юм. Северобайкальск хотын циркын студидэ 9 наһатайһаа ябажа захалһан, удаань П. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин циркын ангида орожо һураа. Тэнсүүриеэ оложо тоглолгодо, хэдэн хэрэгсэлнүүдые зэргэ хэрэглэжэ тоглолгодо оролсодог зүжэгшэн юм. Эндэ ажаллажа байха үедөө, үдэр бүриин айха, эсэхые дабан, агаарта тоглохо аргада һураа. Хатарай, хүгжэмэй урлалда эльгэтэй, тэрэ мүртөө тайзан «онсо нюдөөр харадаг» Татьяна хэдэн һонирхолтой наадануудые өөрөө найруулжа табина: Байгалай бурхад, лусууд дангинанар, хун шубуун болон бусад. Татьяна Анатольевна ерээдүй һайнтай залу зүжэгшэн. Циркынгээ уран һайханай зүблэлэй гэшүүн. Татьяна Бурчевская Байгалай мэдээсэлэй, эдэй засагай болон болбосоролой хэмжээ ябуулгануудта барандань хабаадалсажа байдаг. 2009 ондо Медведевэй Буряад орон ерэхэдэ табигдаһан тоглолтодо хабаадалсаа бэлэй. Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан. Буряадай циркын Улаан-Үдэдэ үнгэргэжэ байдаг «Циркын юртэмсэ» гэһэн циркын уласхоорондын ехэ нааданай эмхидхэлэй хороондо оролсодог. Циркынгээ нүүдэл тоглолтодо эдэбхитэй хабаадалсадаг юм. Тиигэжэ Буряад орон соогуураа яһала ябаа, Алас Дурнаар, Уссурийск, Алтайн хизаараар ябагдаа. Соёлой жэлэй хэмжээ ябуулгануудай туг доро Хакас, Тыва Уласуудаар ябажа ерэһэн байна. 2016 ондо Монгол орондо үнгэрһэн ехэ нүүдэл тоглолтонуудта хабаадалсана, тэрэл үедөө Урда Сахалиин, Москва хотонуудаар ябаа. 2017 ондо Оросой Холбооной хотонуудаар ябаа, нэрлэбэл: Хабаровск, Якутск, Санкт-Петербург, Шэтэ, Эрхүү, Ангарск. Москва хотодо үнгэрһэн Улаан-Үдын соёлой үдэрнүүдэй үедэ үнгэрһэн Москвагай ехэ циркдэ тоглолто, удаань эндээ үнгэрһэн «Сагаалган-2017» гэһэн тоглолтонууд мэргэжэлэй талаар ехэ дэмжэлтэ боложо үгөө гэхээр. Энэ талаар тэрэнэй өөрыгөө баалажа, агаарта (үндэртэ) тоглолгын арга дүрые олоһон тухайнь хэлэнгүй орхижо болохогүй. Ондоогоор аргагүй, циркын зүжэгшэн саг үргэлжэ бэдэрэлгэ хэжэ байдаг гэжэ мэдээжэ. Тиигэжэ мэргэжэлээрээ ургадаг ха юм даа.

Татьяна Бурчевскаягай хабаадалсаһан циркын урлалай талаар мүрысөөнүүд болон ехэ нааданууд:

Всероссийский фестиваль художественного творчества «Лукоморье» награждена дипломом лауреата и юбилейной медалью посвященной памяти А. С. Пушкина. г. Псков
Фестиваль-конкурс «Золотое руно» Гран-при. г. Геленджик
Конкурс «Тайшетский жемчужинки» Гран-при среди юных дарований севера. г. Тайшет.
VIII Международный фестиваль эстрадно-цирковых детских и юношеских коллективов «Понтийские арена». Гран-при по двум номинациям оригинальный жанр «каучук» и ручной эквилибр. г. Севастополь.
VI Молодежные дельфийские игры России «Великие даты. Великие люди». Серебряная медаль. г. Ярославль