Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бадмаев Артем

Бадмаев Артем
  • Буряад Уласай гүрэнэй шагналда хүртэгшэ
1995 ондо түрэһэн Артём Бадмаев Хурамхаанай аймагһаа гарбалтай, эжынь мүн лэ циркын артист байһан юм, тиимэһээл энэ урлалда хүбүүгээ дурлуулжа шадаһан байха. Бишыхан Артёмой түрэл Хурамхаандаа байхада цирк нүүдэл тоглолтоор ерэжэ, нэгэ үдэр соо хоёр наада хараһан хүбүүхэн тэрэл үдэр циркын артист болохо шиидхэбэри абаһан байхадаа болоо. Тиигэжэ 2006 ондо 11 наһатай Артём Бадмаев циркдэ ерэһэн юм. Манай циркдэ ажаллажа, багшалжа байһан монгол мэргэжэлтэдэй һайн һургуули гараад, П. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин циркын таһагта орожо һурана. 2015 ондо һургуулияа дүүргээд, циркдэ ажалда абтаһан юм. Тэргэхэнүүд дээрэ тэнсүүриеэ оложо тогтохо орёо гэжэ тоологдодог тоглолто туйлажа гараа. Табан тэргэхэнүүдые дабхасаад, дээрэнь гарадаг болоо. Энэ тоглолтоороо ехэ нааданда хабаадажа, Дипломдо хүртэһэн байха юм.

2014 ондо Артём Раднаевич Оросой Холбооной залуушуулай 13-дахи Дельфийн нааданда хабаадаад, удаань Европын хэмжээнэй нааданда хабаадана. Энэл 2014 ондоо Буряад Уласай гүрэнэй шагналда хүртэбэ.
Артём Бадмаев циркын тоглолтодо хабаатай аргануудые тон ханамжатайгаар шудалжа, наадандаа хэрэглэжэ байдаг юм. Циркымнай аргануудай ородшье хэлэн дээрэ үгы шахуу байхада, тэрэл хэлэн дээрэнь, байһан соонь нэрлэхэ болоно хабди: акробатика, тогтууригүй хүдэлжэ байһан юумэн дээрэ акробатика, шанга татагдаһан шабын түмэр дээрэ эквилибр, үндэртэ корде-парель дээрэ акробатика болон бусад олон арганууд тоологдоно.

Артём эдэ аймаар аргануудаа хэрэглэн тоглолто хэхэдээ зүрхэтэй, үсэд нэтэрүү һорилго үдэр бүри хэжэ байдаг юм.
Байгалай мэдээсэлэй, эдэй засагай болон болбосоролой хэмжээ ябуулгануудта барандань хабаадалсажа байдаг. 2009 ондо Медведевэй Буряад орон ерэхэдэ табигдаһан тоглолтодо хабаадалсаа бэлэй.
Якутск хотодо үнгэрһэн циркын ехэ нааданай «Хүрэл мамонтёнок» гэһэн шагналда 2012 ондо хүртэһэн. 2013 ондо Алтай Уласаар үнгэрһэн нүүдэл ехэ тоглолтонуудта эдэбхитэй хабаадалсаа. Тыва, Хакас оронуудаар ябагдаа. 2016 ондо Монгол орондо, Урда-Сахалиин, Москва хотонуудаар тоглолтонуудта, тэрэ тоодо Сагаалганай, хабаадалсаа.
Циркын артист зохёохы шэглэлээр ухаагаа гүйлгэжэ тоглолтодо ородогоороо тамиршанһаа илгардаг юм.