Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Аюшеев Арсалан

Аюшеев Арсалан
Арсалан — Буряадай циркын эгээл залуу артист — татаатай аргамжа дээрэ хатаржа тоглогшо. Мүнөө дээрээ (2018 ондо) Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һаргуулиин 2-дохи курсын оюутан. Һуража эхилхэһээ Буряадай циркдэ хүдэлжэ захалһан юм. Тайзан дээрэ хамтын тоглолтонуудта хабаадалсадаг, тайзан дээрэ, агаарта эрьелдэхэ-урбалдаха хүдэлсэнүүдтэй тоглолтонуудта оролсодог.
Циркдэ ажаллажа байһан энээхэн хугасаа соогоо циркынгээ Хабаровск, Якутск, Ленинград, Шэтэ, Эрхүү хотонуудта, Буряад орон соогуураа үнгэргэһэн нүүдэл тоглолтонуудта хабаадалсаа.Тиихэдээ «Шуу», «Байгалай домогууд», «Юһэн һалаа», «Шэнэ жэл хаана ажаһуудаг бэ?» гэһэн наадануудта хабаадалсана.Арсалан үхибүүн наһандаа эрмэлзэһэн мэргэжэлдээ ерээ. Урагшатай, оролдосотой ажалаараа шалгаржа, циркын хүтэлбэриин Баярай бэшэгээр урмашуулагдаһан байха юм.