Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Эрдынеев Александр

Эрдынеев Александр
СССР-эй арадай зүжэгшэн Д. Ц. Дашиевай нэрэмжэтэ аймагай хэмжээнэй II нааданай I шатын илагша (2007)

2003 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули дуушанай мэргэжэлээр, 2011 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули баhал дуушанай мэргэжэлээр дүүргэhэн юм. 2002 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.