Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сулейманова Евгения

Сулейманова Евгения
2004 ондо Тамбов хотын гүрэнэй С. В. Рахманиновай нэрэмжэтэ хүгжэмэй багшанарай дээдэ hургуули урлал шэнжэлгын эрдэмэй доктор, доцент О. В. Немковагай ангида найрал дуулалга хүтэлэгшын мэргэжэлээр hуража гараhан юм.

2004 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуулал хүтэлэгшын тушаал даажа ябана.

Тэрэнэй хүтэлбэри доро табигдажа байдаг зүжэгүүд:
Ж. Бизе «Кармен»
Р. Вагнер «Летучий Голандец»
Дж. Верди «Атилла»
Дж. Верди «Риголетто»
Дж. Верди «Травиата»
Дж. Верди «Трубадур»
Дж. Верди «Аида»
Дж. Гершвин «Порги и Бесс»
Г. Доницетти «Дон Паскуале»
И. Кальман «Сильва»
К. Орф «Кармина Бурана»
Дж. Пуччини «Тоска»
Дж. Пуччини «Мадам Батерфлей»
Дж. Россини «Севильский цирюльник»
К. Сен Санс «Самсон и Далила»
А. Бородин «Князь Игорь»
К.Молчанов «Зори здесь тихие»
М. Мусоргский «Сорочинская ярмарка»
М. Мусоргский «Борис Годунов»
Н. Римский-Корсаков «Ночь перед рождеством»
Н. Римский-Корсаков «Садко»
А. Рубинштейн «Демон»
П. Чайковский «Пиковая дама»
П. Чайковский «Иоланта»
П. Чайковский «Евгений Онегин»
Д. Шостакович «Катерина Измайлова»
А. Андреев " Гэсэр"
М. Фролов «Энхэ-Булат Батор»