Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Санданова Сэсэгма

Санданова Сэсэгма
1991 ондо Свердловск хотын гүрэнэй М. П. Мусоргскийн нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай дээдэ hургуули дуушанай мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
1991 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.