Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Поляков Николай

Поляков Николай
1984 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули найрал дуулалгые хүтэлэгшын мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
1983 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.