Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Новикова Альбина

Новикова Альбина
1998 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули найрал дуулалгые хүтэлэгшын мэргэжэлээр, 2003 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули найрал дуулалгые хүтэлэгшын мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
2003 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.