Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Ламожапова Екатерина

Ламожапова Екатерина
1994 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули дуушанай мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
2004 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.