Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Воронин Максим

Воронин Максим
2004 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули хүгжэм, найрал дуулалгые хүтэлэгшын мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
2007 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.