Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бондаренко Анна

Бондаренко Анна
1995 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули найрал дуулалгые хүтэлэгшын мэргэжэлээр дүүргэhэн юм
1998 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.