Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Балдоржиев Саян

Балдоржиев Саян
Зүүн-Сибиириин гүрэнэй багшанарай ехэ hургуули хари хэлэнүүдэй мэргэжэлээр 2009 ондо дүүргэhэн, удаань 2016 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули дуушанай мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.

2017 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушанаар ажаллана