Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Аранжуров Баяр

Аранжуров Баяр
2002 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули дуушанай мэргэжэлээр дүүргэhэн, тиихэдэ 2013 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули дуушанай мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
2000 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушанаар ажаллана.

Тэрэнэй шагналнууд ба туйлалтанууд
2012 ондо үнгэрhэн Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн Е. Г. Шараевагай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаhан дуу гүйсэдхэгшэдэй улас түрын хэмжээнэй I наадан-мүрысөөндэ II шатын илагша болоhон юм.
СССР-эй арадай зүжэгшэн К. И. Базарсадаевай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын мүрысөөндэ «Найдал» гэhэн дипломоор шагнагдаhан юм (2012).