Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Алексеева Нина

Алексеева Нина
2010 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули дуушанай мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
2003 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушанаар ажаллана.