Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Пирогов Михаил

Пирогов Михаил
 • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан (хоолойгоо дээгүүр абажа дууладаг)
 • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2018)
 • «Буряад Уласай үмэнэ габьяатай байһанай түлөө» гэһэн үбсүүнэй тэмдэгтэ хүртэгшэ (2017)
 • «2016 оной эрхим соёлшон» гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэгшэ
 • 2015 ондо Красноярск хотодо үнгэрһэн П. И. Словцовай нэрэмжэтэ уласхоорондын мүрысөөнэй Ехэ-шагнал
 • 2012 ондо Липецк хотодо үнгэрһэн Н. Обуховагай нэрэмжэтэ дуушадай Оросой Холбооной V мүрысөөнэй III һууриин шагналтан
 • 2012 ондо Санкт-Петербург хотодо үнгэрһэн «Романсын гурбан зуун жэл» гэһэн уласхоорондын VI мүрысөөнэй I һууриин шагналтан
 • 2011 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн дуушадай уласхоорондын мүрысөөндэ илагшадай тоодо ороһон
 • 2011 ондо Чебоксары хотодо үнгэрһэн М. Михайловай нэрэмжэтэ уласхоорондын мүрысөөнэй дипломдо хүртэгшэ
 • 2010 ондо Саратов хотодо үнгэрһэн дуушадай мүрысөөнэй III һууриин шагналтан
 • 2009 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн СССР-эй арадай зүжэгшэн Д. Ц. Дашиевай нэрэмжэтэ дуушадай улас түрын III мүрысөөнэй Ехэ-шагнал
 • 2008 ондо Агинск һууринда үнгэрһэн СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Линховоинаай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын IX мүрысөөнэй II шатын шагнал
 • 2005, 2011 онуудта Санкт-Петербург хотодо үнгэрһэн дууриин дуушадай Оросой Холбооной мүрысөөнэй дипломдо хүртэгшэ
Михаил Пирогов Түнхэнэй аймагай Далахай тосхондо түрэһэн юм. 2003 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргэһэн. Санкт-Петербургын гүрэнэй хүгжэм дуунай ехэ һургуулида доцент Ю. М. Марусинай ангида һуража гараһан юм.
2010 ондо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушанаар абтана.
2011-2014 онуудта Саратов хотын дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан байгаа, 2014 онһоо дахинаа Буряад театртаа хүдэлжэ захална. Красноярск хотын дуури бүжэгэй театрта уряалаар ошожо дуулаад ерэжэ байдаг юм.

Михаил Пироговай дууладаг зүжэгүүд:
Тоска — Каварадосси
Кармен — Дон Хозе
Иоланта — Водемон
Князь Игорь — Владимир Игоревич
Мадам Баттерфляй — Пинкертон
Пиковая дама — Герман
Риенци. Последний трибун Рима — Риенци
Русалка — Князь
Садко — Индийский гость
Хованщина — Андрей Хованский
Трубадур — Манрико
Бал-маскарад — Король Густав