Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Иванов Чингис

Иванов Чингис
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Л. Линховоинай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын мүрысөөнэй II шатын илагша
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Д. Ц. Дашиевай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын мүрысөөнэй III шатын илагша
Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргэһээр, Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай найрал дуушан боложо абтаһан юм. Мүнөө үедөө дууриин дуушан боложо оронхой, Зүүн-Сибиириин соёлой дээдэ һургуулида һуралсажа байна.

Чингис Ивановай хабаадалсажа наадаһан зүжэгүүд:
Гастон – «Травиата» (Джузеппе Верди);
Черт – «Ночь перед Рождеством» (Николай Римский-Корсаков);
Ремендадо – «Кармен» (Жорж Бизе);
Сполетта – «Тоска» (Джакомо Пуччини);
Ленский – «Евгений Онегин» (Петр Чайковский);
Ерошка – «Князь Игорь» (Александр Бородин);
Слуга Амелии – «Бал-маскарад» (Джузеппе Верди);
Горо – «Чио-чио-Сан» (Джакомо Пуччини).