Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Зориктуева Туяна

Зориктуева Туяна
  • Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжэдэ хүртэгшэ
Буряадай улас түрын хаамал түхэлэй үндэһэтэнэй Улаан-Үдын нэгэдэхи һургуули дүүргэһэн, удаань П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулида РСФСР-эй арадай зүжэгшэн Надежда Петровагай ангида һуража гараһан юм.
Хожомынь Зүүн-Сибиириин соёлой ба урлалай ехэ һургуули дүүргээ.
2004-2008 онуудта Санкт-Петербургын хүгжэм дуунай ехэ һургуулида өөрын аяар хэшээлнүүдые шагнажа гараһан юм.
2009 онһоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан

Туяна Зориктуевагай хабаадаһан зүжэгүүд:
Настенька – «Сказка про Ерему»;
Фьорделиджи – «Так поступают все» (Вольфганг Амадей Моцарт);
Мерседес – «Кармен» (Жорж Бизе);
Кэт – «Чио-Чио-Сан» (Джакомо Пуччини);
Керубино – «Свадьба Фигаро» (Вольфганг Амадей Моцарт).