Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Жагбаев Эдуард

Жагбаев Эдуард
  • Оросой Холбооной болон можо нютагууд хоорондын мүрысөөнүүдтэ илагша
Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургули 2002 ондо дүүргээд, Маймонидай нэрэмжэтэ гүрэнэй ехэ һургуули дүүргэнэ. Удаань, 2016 ондо, Оросой арадай ажахын ба гүрэнэй албанай ехэ һургуули дүүргэжэ гараһан юм.
2001-2004 онуудта, 2008 онһоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан.
«Улаан-Үдын түүхэ» (2007), «Һэбшээ мэдэрэл» (2015) гэһэн фильмнүүдтэ гол дүрэнүүдые харуулжа наадаһан юм.

Эдуард Жагбаевай хабаадажа дуулаһан зүжэгүүд:
Галицкий, Кончак — «Князь Игорь» (А. Бородин);
Игорь Морской — «Садко» (Н. Римский-Корсаков);
Чуб, Пацюк — «Ночь перед Рождеством» (Н. Римский-Корсаков);
Зарецкий, Гремин — «Евгений Онегин» (П. Чайковский);
Монтероне, Спарафучиле — «Риголетто» (Дж. Верди);
Царь Египта, Рамфис — «Аида» (Дж. Верди);
Дон Альфонсо — «Так поступают все» (В. А. Моцарт);
Буумал хаан, Солбон баатар — «Энхэ-Булад баатар» (М. Фролов).