Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Ариунбаатар Ганбаатар

Ариунбаатар Ганбаатар
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Монгол Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Чингисхаанай орденто (Монгол)
  • Дуушадай М. И. Глинкын нэрэмжэтэ уласхоорондын XXIV мүрысөөнэй I шагналтан (2011)
  • Павел Лисицианай тусхай шагналда хүртэгшэ (2011)
  • «Монголой эрхим дуушан» гэhэн шагналда хүртэгшэ (2012)
  • Дуушадай Муслим Магомаевай нэрэмжэтэ уласхоорондын III Москвада үнгэрhэн мүрысөөнэй нэгэдэхи шагналтан (2014)
  • П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ уласхоорондын XV мүрысөөнэй нэгэдэхи ба Ехэ-шагнал (2015)
  • Денис Мацуевай нааданда хабаадалсагша
  • Великобританида үнгэрhэн BBC Cardiff Singer of the World гэhэн мүрысөөндэ «Романс» гэжэ нэрлэгдэhэн заабаряар илагша (2017)
Монголой Соёл урлалай ехэ hургуули дүүргэhэн юм. Һургуулияа дүүргээд сэрэгэй шуулгада алба хээ. Марийнска театрта Джакомо Пуччиниин «Тоска» соо Скарпийн дүрэдэ, Жорж Бизегэй «Кармен» соо Эскамильогой дүрэдэ дуулаhан юм.

Валерий Гергиевтэй Америкын Карнеги-Холлдо дуулаhан, Великобританиин Букенгемэй ордон соо хатан хаанай гэр бүлын урда дуулаhан юм.

2014 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дууриин дуушадай бүлэгтэ ажаллана.

А. Ганбаатарай хабаадажа дуулаhан зүжэгүүд:
Скарпия – «Тоска» (Джакомо Пуччини);
Эскамильо – «Кармен» (Жорж Бизе);
Граф ди Луна – «Трубадур» (Джузеппе Верди);
Анкарстрем – «Бал-маскарад» (Джузеппе Верди).