Монтоев Олег
Улаан-Үдын СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Сахьянова РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П. Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули 1998 ондо дүүргээ.

1998-1999 онуудта можо нютагуудай бага хэмжээнэй «Элиста» гэжэ бүжэгэй театрта зүжэгшэнөөр ажаллаа.

Ондо ондоо жэлнүүдтэ: 1999-2002 онуудта — Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай, 2002-2003 онуудта — Смирнов-Головановай бүжэгэй театрта, 2004-2014 онуудта — Москвагай гүрэнэй Н. И. Сацай нэрэмжэтэ хүүгэдэй хүгжэмэй академическэ театрта ажаллаһан юм.
2014 онһоо дахинаа эрьежэ, Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай бүжэгэй зүжэгшэн боложо ороһон юм.

Олег Монтоевай хатарһан зүжэгүүд:
Принц Зигфрид, Злой гений Ротбарт — «Лебединое озеро» (П. Чайковский. Хореография М. Петипа, Л. Иванова);
Вставное крестьянское Pas de deux — «Жизель» (А. Адан. Хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа, постановка К.Тер-Степановой);
Черный Вихрь — «Красавица Ангара» (Л. Книппер и Б. Ямпилов. Хореография М. Заславского, И. Моисеева);
Принц, Дроссельмейер, Король мышей — «Щелкунчик» (П. Чайковский. Хореография В. Вайнонена);
Шахрияр — «Тысяча и одна ночь» (Ф. Амиров. Хореография и постановка М. Бурханова);
Арлекин — «Арлекинада» (Г. Доницетти. Хореография и постановка Г. Ковтуна);
Кот — «Кошкин дом» (А. Кулешов. Хореография П. Абашеева, постановка В. Цыбактарова);
Галсан — «Муу шубуун»;
Ватсон — «Шерлок Холмс»;
Гусары — «Балда».

Тоглолтонууд:
Pas de deux («Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа)