Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Захаров Валентин

  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дуури бүжэгэй академическэ театрай найрал дуушан (1955 оной июльһээ 1999 оной июль болотор)
  • Буряадай АССР-эй габьяата артист (1972)
Оюун бэлигтэй оперно дуушан, хоорой артист Валентин Михайлович Захаров дуунай түүхэдэ мүнхэ үлэнхэй. П. А.Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Yдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулиин 3-дахи анги дүүргээгүй байтараа, 1955 ондо, оперо болон баледэй театрай хоор ерээд, тэрэ гэһээр театрта ба оперын урлалда 44 жэлэй туршада, наhа баратараа, хүдэлөө. Коллектив соогоо эгээл дуратай хүн, тиигээд лэ өөрөөшье бүхы хүнүүдтэ хүндэтэйгөөр хандадаг байһан. Бүхы партинуудаа сээжээр мэдэдэг һэн, сопранова ба теноровошье, хэрэгтэй сагта ямаршье солистда хэлэжэ, зажашье үгэхэ аргатай һэн.

1955 ондо Буряадай оперо болон баледэй театрта Валентин Захаровтай хамта хүгжэмэй училищи дүүргэhэн, hүүлдэнь Буряадай АССР-эй габьяата артист болоһон Тамара Буруева абтаhан байна. Үшөө хүгжэмэй училищиин ахамад ангиин оюутан Борис Титарев ерэлсээ, тэрэ hүүлдэнь Буряадай АССР-эй арадай артист, бас бүлэгэй концертмейстер болоһон. Эдэ бултадаа Буряад АССР-эй габьяата артист Любовь Литвиноватай баhал хүгжэмэй училищи 1955 ондо дүүргэhэн, 1958 ондо театр ерэhэн, тиихэдэ үшөө дунда үеын артистнараар, Буряадай АССР-эй габьяата артистнартай А. Манжуеватай, Б. Цыденжаповтай, Ц. Очироватай, Э. Соскиноватай, М .Емельяновтай, Е. Намсараеватай, Д. Цыденжаповатай, Д. Бальчиновтай, Е. Емельяноватай, А. Ванчиковатай, К. Хабаеватай, Б. Готоптой, С. Балдановтай, В. Мироноватай болон бусадаар олон жэлнүүдтэ академическа театрай алтан жаса зохёон байгуулhан, эндэ хүдэлһэн бүхы сагтаа зуун табяад оперно зохёолгонуудые гүйсэдхэһэн.

Буряадай оперо болон баледэй театрай 1979, 1989 онуудта Москва ба Ленинград хотонуудта амжалтатайгаар хабаадахада театрай хоор ехэ хубитаяа оруулһан байна. Олон жэлэй туршада театрай хормейстерээр хүдэлһэн, Б. А. Кимай (1952-2007) ажаглалтаар, «тэдэнэртэ премьерын үдэрнүүдтэ сэсэг бэлэглэдэггүй, тэдэнэрые хүшэгын урда тон хомор гаргадаг, нэрэ зэргэ хомор үгэдэг, харин тиигэбэшье, тэдэнэй хоорой искусстводо үнэн сэхэ байлга тухай, хүн бүхэн тухайнь томо үзэгөөр, тон хүндэтэйгөөр дурсуулхань лабтай».