Замоева Юлия
  • Буряад Уласай дуу хатарай гүрэнэй үндэһэн «Байгал» театрай солистка
  • Буряад Уласай габьяата артист (2004)
  • Буряад Уласай арадай артист (2007)
Юлия Замоева Нерюнгри хотодо түрэһэн юм.

1995 ондо Буряадай дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули дүүргээ.

Тэрэл ондо Буряадай оперо болон баледэй академическэ театрай балетнэ труппада абтагдаа.

1997 онһоо «Байгал» театрта хүдэлнэ.

2000 ондо Монголдо үнгэрһэн Буряадай соёлой үдэрнүүдтэ ба Испанида болоһон фольклорно бүлгэмүүдэй уласхоорондын фестивальда хабаадалсаһан.

2004 ондо Буряад Уласай габьяата артист гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн.

2005 ондо «Арадай уран һайханай уран бүтээл» гэһэн мэргэжэлээр ВСГАКиИ дүүргэһэн.

2007 ондо Буряад Уласай арадай артист гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн.

«Байгал» тетрай бүхы проектнүүдтэ хабаадалсадаг.