Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Жигмитова Ольга

Жигмитова Ольга
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан
  • «Сибирскэ романсиадын» гран-при (Томск, 2008)
  • Ород романс гүйсэдхэгшэдэй уласхоорондын XII конкурсын лауреат (Москва, 2008)
Ольга Чимитцыреновна Жигмитова Н. А. Римский-Корсаковой нэрэмжэтэ Санкт-Петербургын гүрэнэй консерваториин вокальна таһаг 2007 ондо дүүргээ, РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн, Мариинскэ театрай дуушан, Евгения Перласовагай шаби юм. Wiener Staatsoper-эй дэргэдэ стажировко гараһан (Оливер Миляковичай класс).

Буряадай оперо болон баледэй академическэ театрай бүридэлдэ 2008 ондо абтаа.

Ольга Жигмитова тэрэл 2008 ондо Томскдо амжалтатайгаар шэлэн абалгын тур гараад («Сибирскэ романсиадын» Гран-при«), заншалта ёһоор Москва хотодо болодог түгэсхэлэй шатада — ород романс гүйсэдхэгшэдэй уласхоорондын XII-дохи конкурсдо хоёрдохи шангай лауреат болоһон.

2009-2010 онуудай туршада Ольга Жигмитова ниислэлэй эгээ эрхим талмайнуудта — Союзуудай Байшангай Колонно танхимда, Оросой гүрэнэй академическэ Бага театрта, Москвагай уласхоорондын хүгжэмэй Байшанда, Ломоносовой нэрэмжэтэ МГУ-да г. м. Хэдэн сольно концертнүүдые дуушан Москвагай Романсын Байшанда, Сокольнигуудта оршодог симфоническа эстрадада үгэһэн юм.

Дуушан Оросой Юрэнхылэгшэ Д. Медведевэй Буряад орондо айлшалгын үедэ бэлигээ дэлгээ һэн.

Варшавада, Тереза Бергансын мастер-класс гаража байхадаа, Хаанай хэрэмдэ Бетховеной фестивальда Ольга Жигмитова хабаадаһан юм (2009).

Дуушанай концертнэ репертуарта классическа оперно аринуудшье, урданай ород болон мүнөө үеын романснуудшье, совет болон россиин хүгжэмшэдэй дуунууд, буряад дуунуудшье бии.


Ольга Жигмитовагай репертуар:

Кармен (Ж. Бизегэй «Кармен»);
Амнерис (Д. Вердиин «Аида»);
Полина (П. И. Чайковскийн «Пиковая дама»);
Ольга (П. И. Чайковскийн «Евгений Онегин»);
Любаша (Н. А. Римский-Корсаковой «Царская невеста»);
Кончаковна (А. Бородинай «Игорь тайжа»);
Ульрика (Дж. Вердиин «Бал-маскарад»);
Дж. Вердиин «Реквием» (меццо-сопранын парти);
Аксиньягай («Тихий Дон»),
Далилын (К. Сен-Сансын «Самсон ба Далила»),
Фавориткын (Г. Доницетти) аринууд болон партинууд;
Ород болон Европын хүгжэмшэдэй романснууд;
Урданай ород романснууд, совет болон россиин хүгжэмшэдэй дуунууд