Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыбикжапов Иван

Цыбикжапов Иван
  • Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
  • Hохор сагаанай сэнтэй сэдьхэлэй дуун
Иван Очирович Цыбикжапов Алас-Дурнын соёл уралалай дээдэ hургуули 1975 ондо дүүргэhэнэй удаа Буряад театртаа хүдэлжэ эхилээ.

Хэбэд номхон Хэжэнгэhээ гарбалтай зүжэшэн түрэлхи хэлэндээ уhан торгон юм. Тэрэ олон уянгата-зүршэлдөөтэ рольнуудые удаа дараалан наадаhан, жэшээнь, Ц. Шагжинай «Будамшуу» гэжэ зүжэгтэ үбгэн Найданай роль наадахадаа, зүжэгшэн ролиингоо зүришэлдөөтэ удхые гүнзэгыгөөр мэдэрэн, эсэгэ хүнэй дуранай hандаралые этигэмээр зураглаа, мүн Ч. Айтматовай «Саазын табсан» соо гомодхооhон хамаг зониие хүлисэдэг Эрназарые, мүн Б-М. Пурбуевай «Талын хүүхэн» соохи ганса бэетэй Түдэбые — хэнэйншье дүрэ hанагдаагүй талаhаань хурсаар харуулаа. Энэ хадаа зүжэгшэнэй бэлиг олон самсаалаар яларжа, гүйсэдхэхэ нюурнуудайнгаа абари зан өөрынхеэрээ уншажа шададагыень үшөө даин элирүүлhэн гээшэ.

Тэрэнэй наададаг маягынь гүнзэгы бодомжолго элсүүлэн, бага юумэн соо ехые хаража шадасаараа илгарна. Д. Доржиевагай «Мүнгэн хутага» соохи hонор бодолтой, өөрынгөө угые хэрэггүй алхамуудhаа hэргылэн, харагшадай hонорто зуун жэлнүүдэй туршада суглуулжа ябаhан элинсэг хулинсагуудай сэсэн мэргэниие дамжуулан байhан Даржаа үбгэжөөл эгээл тиимэ шанартай.

Харагшадай hанаанда Ф. Буляковай «Хүгшэд хадамда гаран алдаба» гэhэн зүжэг соохи колхозой түрүүлэгшын, мүн Д. Батожабайн «Төөригдэhэн хуби заяан» романай удхаар табигдаhан «Минии Аламжа ба Жалмахан» зүжэг соохи зайгуул тагнуулшан Осор ламын рольнууд бүхөөр хадуугдаа.

Театрайнгаа бүлэгтэй зүжэгшэн Буряад оронойнгоо, Шэтын ба Эрхүү можонуудай нютагуудаар, мүн Хальмагта, Москвада, Ленинградта наадаараа ошолсоhон. «Сибириин залгаа аян» гэhэн театрнууд хоорондын нааданда ба Улаан-Баатарта үнгэрэhэн монгол туургата арадуудай театрнуудай 3-дахи нааданда хабаадалсаhан.

Иван Цыбикжапов театрайнгаа түсэблэhэн бүхы ажал ябуулга, хэмжээнүүдтэ эдэбхи абьяастайгаар хабаадалсажа ябадаг. Сагаалганай найрта өөрынгөө зохёоhон онсо hонирхолтой зүйлнүүдые харуулдаг, Н. Дамдиновай, Д. Улзытуевай, С. Балдадоржиевагай ойн баярнуудта зорюулагдаhан концерт-нааданда заатагүй оролсоол hэн бэзэ.