Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Титарев Борис

  • СССР-эй арадай артист Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо ба баледэй академическэ театрай найрал дуушан (1955 онһоо)
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1979)
 Борис Григорьевич Титарев 1936 оной октябриин 23-да Харьков хотодо түрэһэн. 1941 онһоо 1945 он болотор Павлодар хотодо нүүлгэндэ байһанай удаа хоёр жэл соо түрэл хотодоо ажаһуугаад, эжытэеэ Шэтэ можын Агинское һуурин руу зөөжэ, тэндээ 1951 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй дунда мэргэжэлэй һургуулиин дуушанай таһагта орожо һуралсаад, 1956 ондо ансамблиин ба хоорой дуушан болотороо тэндээ байгаа.

Түрэлхиин һайн, дуушанай мэргэжэлдэ таарама шадабари бэлигтэй, һайхан тембртэй баритон хоолойтой, хүгжэмдэ һонор шэхэтэй, тайзан дээрэ ябаха эрдэмэй эрхим дадхалтай зүжэгшэн театртаа 40 гаран хоорой дуунуудые хуруу-хухадгүй мэдэхэ байһанайхи хэдынэйшье сагта түргэн зуура нүхэдэйнгээ үбдөө баряа һаа һэлгэжэ шадаха, болюулха зэргэтэй зүжэгөө нэгэнтэ бэшэ абардаг һэн. Эдэ бүгэдэнь театрай захиралай зүгһөө үгтэһэн олон тоото баярай бэшэгүүд соо хаража боломоор. Б. Г. Титарев залуушуулда мэдэхэ шадахаһаа хубаалдан заадаг, партинуудаа сээжэлдэхэ хэрэгтэнь тон ехэ туһа үзүүлдэг бэлигтэй һургагша байгаа.

Тэрэ үедэ театрай ахамад хормейстер байһан Борис Анатольевич Ким тэрэниие дахуулагша гэжэ нэрлэдэг, соёл, уралалда үнэн сэхээр алба хэжэ ябаһаараа олондо жэшээ боложо ябадагыень онсо тэмдэглэдэг һэн.

Борис Титаревэй хубиин дэбтэрэй һүүлшын бэшэлгэ 1986 оной майн зургаанаар дүүрэнхэй. Тэрэнь театрай дарга Д. Ш. Яхунаевта хандажа, найрал дуушанаар үшөө нэгэ хаһада абаха тухай гуйлта байгаа.