Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Юхневич Иннокентий

Юхневич Иннокентий
  • РСФСР-эй арадай зүжэгшэн
Иннокентий Владимирович Юхневич 1921 оной ноябриин 21-дэ Томск можын Москали нютагта түрөө. Пехотно училищидашье, тогоошоной һургуулидашье һураа. Тиигэбэшье тэрэ наһаараа театртай холбоотой ябаа.

1947 ондо Ленинградай гүрэнэй театрай, хүгжэмэй болон кинематографиин дээдэ һургуулиин профессор Б. Зоной мастерскойдо һуража гараа. Һүүлээрнь Томскын, Балашевой, Котласай, Павлов-на-Окагай, Шадринай театрнуудай тайзан дээрэ наадаа.

Буряад орон 1968 ондо дүршэлтэй зүжэгшэн болоод ерээ. Улаан-Үдын тайзан дээрэ тэрэнэй наадаһан А. Толстойн «Иван Грозный» гэһэн спектакль соо Малюта Скуратовай түрүүшын роль болоно.

Иннокентий Юхневич бүхыдөө 250 рольнуудые гүйсэдхэһэн байна. Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмтеатрта Н. Провоторовай «Цыгане» гэһэн зүжэгтэ Будулайн, В. Розовай «Гнездо глухаря» соо Судаковай, И. Калашниковай «Разрыв-трава» соо Игнат болон Назар Родионовай, А. Дударевай «Вечер» соо Мультигэй, А. Галинай «Жанна» соо Изольд Тимофеевичэй, М. Булгаковай «Кабала святош» соо Жан-Жак Бутонай, А. Чеховэй «Чайка» соо Сориной, А. Толстойн «Смута» соо Шуйскиин рольнуудые шадамар бэрхээр гүйсэдхөө.

Буряад Уласай засаг зургаан Иннокентий Владимирович Юхневичэй ажал хэрэгые үндэрөөр сэгнээ, тэрэ Буряад Уласай арадай зүжэгшэн болохоһоо гадна, «Шэн габьяата ажалай түлөө» гэһэн медальда хүртөө.

Иннокентий Владимирович гартаа дүйтэй, уран шүлэгтэ дуратай, илангаяа М. Шолоховай прозо, баледтэ дуратай, онсолбол П. Чайковскийн «Лебединое озеро» баледтэ бүришье дуратай байгаа, юундэб гэхэдэ, энээниие шагнахадаа, Ленинградта үнгэрһэн залуу наһаяа дурсан һанадаг бэлэй.