Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Юндунова Валентина

Юндунова Валентина
  • Буряадай гүрэнэй дуун болон хатарай үндэһэн “Байгал” театр
2004 ондо Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулиин арадай таһаг дүүргээд, «Бадма Сэсэг» гэһэн Буряадай гүрэнэй хатарай театрта хүдэлөө. 2005 онһоо «Байгал» театрай баледтэ хүдэлнэ.