Шуст Ольга
  • Буряадай хүүхэлдэйн “Үльгэр” театрай зүжэгшэн (1995 онһоо)
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2006)
  • «Соёлой ударидагша-2012»
Ольга Анатольевна Шуст 1994 ондо Эрхүүгэй дунда мэргэжэлэй театрай һургуулиин хүүхэлдэйн театрай зүжэгшэнэй факультет дүүргээ.

2003 ондо гүрэнэй Зүүн-Сибириин соёлой дээдэ һургуулиин урлалай факультет дүүргэжэ, уран һайханай зохёохы бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ гэһэн мэргэжэлтэй болоо.

60 гаран зүжэгүүдтэ наадаһан юм:

Ород арадай онтохоноор Э. Анохинагай «Гуси-лебеди»,
З. Поправскийн «Котик-мотик»,
К. Сергиенкын, А. Чуткогой «Собаки» (Кроха),
М. Булгаковай «Зойкина квартира» (Манюшка),
«Морозко» (Пашенька),
Э. Жалцановай «Дочь Байкала — Ангара» (Ветер),
Э. Жалцановай «Легенда звёзд»,
Э. Жалцановай «Песнь ветров»,
Ш. Перрогой «Про кота в сапогах»,
Г. Остерэй «Котёнок по имени Гав»,
А. Князьковай «Детский сад»
Василий Быковай туужаар «Пойти и не вернуться» г. м.

2005 ондо Ольга Шуст түрүүшынхиеэ Ш. Перрогой «Про кота в сапогах» гэһэн зүжэг табяа. Тэрэ гэһээр 20 гаран тэрэнэй найруулан табиһан бүтээлнүүдынь бишыхан харагшадай анхарал татаа. Тэрэнэй тоодо «Русалочка», «Дюймовочка», «Иссумбоси», «Крылья», «Конёк-Горбунок» г. м. болоно.

Ольга Анатольевна Шуст Хүндэлэлэй грамотаар («Про кота в сапогах»), баярай бшэгүүдээр, шангуудаар урмашуулагдаа. 2012 ондо «Иссумбоси» гэһэн зүжэг найруулан табиһанайнгаа түлөө «Соёлой ударидагша-2012» гэһэн нэрэдэ хүртөө.

«Ямар нэгэн дээдэ һургуули дүүргээд ерэхэдээ, хододоо өөрыгөө бүхы юумэ мэдэхэ, шадахаб гэжэ һанахаш. Бишье бүхы юумэ хуу шадаха, мэдэхэ шэнгеэр мэргэжэлээрээ илангаяа шангаб гэжэ ерээ һэм. Үнэн дээрээ тиимэ бэшэ юм ааб даа. Тиимэһээ театр ерээд, би дахинаа бүхы юумэндэ һуража эхилээб, мүнөөшье һураһан зандааб.

1997 ондо «Собаки» гэһэн зүжэг табихын түлөө В. Кокорин гэжэ найруулан табигшые уриһанииень мартадаггүйб. Энэ хүнтэй хүдэлхэ гээшэ аза жаргалаараа юм гү гэхээр байгаа. Энэ зүжэг соо Крошка нохойе наадааб. Энэ роль гүйсэдхэхэдэмни ехэ һонин, намда аргагүй һайхашаагдаа. Кокорин зүжэг бэлдэхэдээ, нэгэнтэ бэшэ туһатай һорилгонуудые үнгэргэдэг һэн.Энэ зүжэг хараһан хүн нохойнуудай ямар аргаар, яажа амидаржа бай дагые харахадаа, сэдьхэлээ хүдэлгэнгүй гарахын аргагүй. Зүжэгэй эсэстэ дээрэһээ сеткын унахада, нохойнуудай зэбүүрхэмээр, сэдьхэлээ хүдэлгэхөөр улиха, гангинахадань, Гордын ролиие наадаһан В. Костин эзэнтэеэ суг ябаха аад, сеткэ доро баһа оролсоно. Дохолоной үхэһые харуулхадань (Шульгин В. Д.) ганса харагшад бэшэ, зүжэгшэдшье булта нелбоһо дуһаагаа. Хэды жэлэй үнгэрөөшье һаань, энэ зүжэгтнай хэзээ дахинаа гарахаб гэжэ олон зон намһаа һурадаг.

1997ондо Е. Матвеевагай найруулан табиһан «Женитьба Фигаро» гэһэн спектакль ехэтэ хадуугдаа. Манай тайзан дээрэ түрүүшынхиеэ томошуулда зорюулагдаһан зүжэг табигдаа. Үшөө юугээрээ һонирхолтой байгааб гэхэдэ, оньһото хүүхэлдэй (марионетка) хэрэглэгдэжэ эхилээ. Уран зурааша О. Акимовагай энэ зүжэг түрүүшынь хүдэлмэринь байгаа. Тэрэ хүнэй һанаанда ороогүй арга — хүүхэлдэй болон багуудые, урдахи зуун жэлнүүдэй костюмуудые нэгэ доро хэрэглээ.

Ехэ олон һонирхолтой ажалнууд байдаг һэн. Тэрэ тоодо эгээл дуратай («Собаки») Крошка, («Женитьба Фигаро») Фаншета, («Дочь Байкала — Ангара») Һалхин. Энэ зүжэг Э. Жалцановай манай театрта эгээл түрүүшын ажал байгаа. Театр энэ зүжэгөөрөө тиихэдэ амидараа, гансал энэ зүжэг тухай хөөрэлдэдэг һэмди. Забһарай гарахада гансал энэ зүжэгэй энэ тэрэ дутуу дундыень заһаха гэжэ оролдодог һэмди. Үглөөнэй 10 сагһаа үдэшын 10 саг хүрэтэр хүдэлдэг, гэртээшье ошохоо һанахаа болишоод байхаш.

Театртамнай олон элдэб ажалнууд, зүжэгүүд харуулагдаха, наһаниинь нилээд ута гэжэ найданаб« — гэжэ О. Шуст өөрөө хэлэдэг.


Литература:
Н.А. Гончикова. «Кукольный театр Бурятии: история продолжается» (Улан-Удэ, 2007)