Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Шопхоева Галина

Шопхоева Галина
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театрай ветеран
  • Москвада үнгэрһэн буряад уран зохёолой болон соёл урлалай 1-дэхи декадада хабаадагша (1940)
  • СССР-эй Соёлой яаманай “Эрхим һайнаар ажаллаһанай түлөө” гэһэн хүндэтэ тэмдэгээр шагнагданхай
Галина Николаевна Шопхоева 1924 оной мартын 5-да түрөө.

1939 ондо Москвада үнгэрһэн буряад уран зохёол болон соёл урлалай 1-дэхи декадада бэлдэлгын хүдэлмэриин эхилхэдэ, республикадамнай театральна урлалай эгээл эрхим, дээдэ гарай мэргэжэлтэд ерэжэ, бэлигтэй залуушуул сооһоо балетмейстер Игорь Моисеев Галина Манилова-Шопхоевае шэлэн абаһан байна. Тэрэ суута багшанар Михаил Арсеньев ба Татьяна Глейзер гэгшэдэй класста һураха заяатай байгаа.

Тиигэжэ 1940 ондо баледэй зүжэгшэн боложо, 1-дэхи декадада хабаадаһан юм. Эсэгэ Ороноо Хамгаалгын Агууехэ дайнай эхилхэдэ, концертнэ бригадын бүридэлдэ орожо, хүдөө аймагуудаар, Забайкалиин Сэрэгэй округто, госпитальнуудаар ябалсаа.

Бэрхэ уян нугархай хатаршан хадаа Галина Манилова-Шопхоева ганса ба дуэтнэ хатарнуудта хабаададаг һэн. Тэрэнэй репертуар соо буряадшье, ородшье, молдаван, татар болон Хойто зүгэй, Кавказай, дунда Азиин арадуудай хатарнууд ородог. Сэбэр шарайтай, уян нугархай бэетэй энэ хатаршан харагшадай дура буляадаг байгаа. Галина Шопхоевагай балетмейстернүүд ямаршье хатар гүйсэдхэхэдөө, тэрэ дары өөртөө хадуужа абадагыень онсо тэмдэглэдэг һэн.

1942 ондо Буряадай дуу болон хатарай ансамблиин бии болоходо, Галина Николаевнае ансамблиин баледтэ оруулаа. Эндэһээ зохёохы ажалайнь шэнэ шата эхилнэ. Эндэ хүдэлхэдөө бүхы шахуу арадуудай хатарнуудта эдэбхитэйгээр хабаадажа, заримдаа эрэшүүлэйшье орондо хатарха саг болодог һэн.

Ажалдаа дуратай энэ хүн хэндэшье туһа хүргэхэ гэжэ оролдодогоороо илгардаг байгаа. Тэрэ ажалшад соогоо хүндэтэй, гурбан үхибүүдэй эхэ, тэдэнээ бултыень дээдэ мэргэжэлтэй болгоо.

Галина Шопхоева наһанайнгаа амаралтада гараашье һаа, үшөө олон жэлнүүдтэ түрэл ансамбльдаа хүдэлөө.
Үнэн сэхэ ажаллаһанайнгаа түлөө СССР-эй Соёлой яаманһаа «Эрхим һайнаар ажаллаһанай түлөө» гэһэн хүндэтэ тэмдэгээр, тиихэдэ Эсэгэ ороноо Хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр Илалтын 20,30,40,50,60 жэлэй ойн баярнуудай, Эсэгэ Ороноо Хамгаалгын Агууехэ дайн соогуур шэн габьяата ажалай түлөө, В. И. Ленинэй түрэһөөр 100 жэлэй ойн медальнуудаар шагнагданхай.