Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Шойдагбаева Татьяна

Шойдагбаева Татьяна
  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическа театрай гол дуушан
  • Россиин габьяата зүжэгшэн
Татьяна Бадмажаповна Шойдагбаева Буряадай гүрэнэй Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическа театрта Улаан Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули болон Гүрэнэй Ленинградай Н. А. Римский-Корсаковай нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай дээдэ һургуули (проф. Т. Д. Новиченко гэгшын класс) дүүргээд, 1989 онһоо ажаллажа эхилһэн намтартай.

Оперын дуушан дэлхэйншье, манайшье ороной репертуарта ородог оперын ямаршье зүжэгэй: уянгата, шог ёгто, өөрсэ зан абаритай гол партинуудые шадамар бэрхээр гүйсэдхэжэ шадаһан. Энэнь ганса байгаалиин бэлигтэй, мэргэжэл һайтай дээрэһээ бэшэ, харин ажалдаа үнэн сэхэ хандажа, даалгагдаһан гол партинуудые болон рольнуудые саг үргэлжэ гүйсэдхэжэ, бэлиг шадабарияа улам мүлидэг.

1994 ондо Татьяна Шойдагбаева СССР-эй арадай зүжэгшэн Ирина Архиповада мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ үедөө мастер класс харуулхадань энэ мэргэжэлтэ дуушанда иимэ үндэр сэгнэлтэ үгэһэн байдаг:

«Дуушан аргагүй гоё, шанга, гүнзэгы меццо-сопрано хоолойтой. Зөөлэнөөр, тиибэшье шагнагшаяа хэзээшье, хэдынэйшье сагта „барижа“ шадаха бэлигтэй, шадабаритай дуушан. Шагнагшад тэрэнэй дуу шагнаад, гансата дурлашадаг. Харагшад тэрэнэй юрын хоолой, тэрэнэй сэдьхэлэй тусхай байдал тон һайнаар ойлгодог. Партиһаа партида Татьяна Шойдагбаева оперын урлалай ёһотой мэргэжэлтэн байһанаа гэршэлнэ...».

Татьяна Бадмажаповна олон тоото уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ, фестивальнуудта, гастрольнуудташье Буряад ороноо түлөөлжэ ябалсаа: Голланди (вокалистнуудай мүрысөөн,1990) болон Франци (соёлой хамтадхамал түсэлннүүд, 1993, «Золотые голоса Сибири», 1994), Австри (вокалистнуудай мүрысөөн, 1997, энээнэй дүнгөөр Венскэ оперодо мэргэжэлээ мүлихэеэ уригдаһан байна). Уласхоорондын гастрольнууд — США, Япон, Хитад, Монгол. Театрайнгаа ажалшадтай хамта Москва, Ленинград (1989), Киев (2000), Омск, Томск, Кемерово, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Шэтэ, Ставрополь, Хальмаг орон, хүдөө аймагуудта г. м. концертнүүдые табилсаһан юм.

Татьяна Шойдагбаевагай концертнэ репертуарынь аргагүй баян: ород, немец, итальян композиторнуудай классическа романснуудые, тиихэдэ Буряад оронойнгоо олон дуунуудые дууладаг. Радио болон телевидениин жасада тэрэнэй дуунууд хадагалаатай.

Дуушан хэдэн жэлэй туршада Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулида дуунай багшаар хүдэлдэг, доцент. Олон шабинарынь мүнөө Буряадай оперо болон баледэй театрта ажаллажа эхилэнхэй. Тэрэнэй шабинар Россиин болон уласхоорондын мүрысөөнүүдэй лауреадуудай нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэнхэй.

Татьяна Шойдагбаева театрайнгаа уран һайханай зүблэлэй гэшүүнээр һунгагданхай. Нэгэнтэ бэшэ театрайнгаа захиргаанай, уран һайханай хүтэлбэриин зүгһөө баярай бэшэгүүдтэ болон шангуудта хүртэһэн байха.

Татьяна Шойдагбаевагай репертуар:

Маддалена (Дж. Вердиин «Риголетто»);
Ольга (П. И. Чайковскийн «Евгений Онегин»);
Лаура (П. И. Чайковскийн «Иоланта»);
Полина и Миловзор (П. И. Чайковскийн «Пиковая дама»);
Старая цыганка (С. Рахманиновай «Алеко»);
Розина (Дж. Россиниин «Севильский цирюльник»);
Зибель (Ш. Гуногой «Фауст»);
Кончаковна (А. Бородинай «Князь Игорь»);
Любава (Н. А. Римский-Корсаковай «Садко»);
Альтова парти (В. Моцартын «Реквием»);
Алма-Мэргэн (А. Андреевэй «Гэсэр»);
Чипра (И. Штраусай «Цыганский барон»);
Герензел и Адучи (П. Чонкушовай «Джангар»);
Далила (К. Сен-Сансын «Самсон и Далила»);
Марина Мнишек и Шинкарка (М. Мусоргскийн «Борис Годунов»);
Кармен (Ж. Бизен «Кармен»);
Азучена (Дж. Вердиин «Трубадур»);
Женька (К. Молчановай «А зори здесь тихие»);
Хивря (М. Мусоргскийн «Сорочинская ярмарка»);
Сонетка (Д. Шостаковичай «Катерина Измайлова»)

Хүүгэдэй зүжэгүүд:

Поповна («Ай да, Балда!»);
Колючка (А. Спадавеккиагай «Хрустальный башмачок»);
Свинья (А. Кулешовай «Путешествие в сказку»)